Zŏbrze: Śmierć na drōdze

Zŏbrscy policyjōny klarujōm ôkoliczności wypadku, co trefiōł sie dzisiej rano na ulicy Chudowskij we Zŏbrzu. Ze stympnych ôbsztalowań wynikŏ, iże szofer renault master śmiyrtelnie trzasnōł we kobiytã na kole. Na placu zdarzyniŏ robiyła grupa dochodzyniowo-śledczŏ, kerŏ przekludziyła czynności pod nadzorym prokuratora.

Do zdarzyniŏ doszło przed godzinōm 6.00 na ulicy Chudowskij w Zŏbrzu. Z policyjnych ôbsztalowań wynikŏ, iże w 46 lŏt starõ kobiytã na kole trzasnōł 29-letni szofer renault master. Na miyjscu zarŏz było pogotowie, fojerwera i policyjŏ. Niystety, chociŏż retownicy kobiytã reanimowali, ôn umarła. Na placu wypadku robiyła grupa dochodzyniowo-śłedczŏ, kerŏ przekludziyła czynności pod nadzorym prokuratora. Chop mioł pobranõ krew do podszukowań laboratoryjnych. Podszukowanie na zawartość alkoholu we wydychanym lufcie skŏzało, iże bōł trzyźwy. Na czas czynności policyjōny zŏbrskij drogówki kerowali ruchym. Czynności we sprawie trwajōm, a szandarzi apelujōm, żeby dać ekstra pozōr na drōdze. Wartko zmiyniajōm sie warōnki pogodowe, widzialność je słabŏ. Jak sie wtynczŏs niy dopasuje szwōngu do warōnkōw na drōdze, to jazda przestŏwŏ być bezpiecznŏ.

Zdrzōdło: KMP Zŏbrze

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 14.11.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza