Zŏbrze: ôdzyskane koło

Policyjōny z I kōmisariatu w cyntrum Zŏbrzŏ zastawiyli złodzieja koła. Koło ôstało porwane z terynu Mikulczyc. Podyjzdrzany bōł już wczaśnij chytany za podane przestympstwa. Chopowi grozi do 5 lŏt heresztu.

Policyjōny z I kōmisariatu w czasie patrolu dozdrzeli chopa na kole, co moc razy bōł zastawiany za rauby. Mōndurowi podyjzdrzywali, iże tym razym koło może być tyż kradziōne. 18-latek w niy potrefiōł wytuplikować skōnd mŏ jednoślad. Jak ôbsztalowali policyjōny koło ôstało ukradziōne pŏrã dni wczaśnij z terynu Mikulczyc. Koło ôstało zabezpieczōne za to raubiyrz trefiōł do policyjnego heresztu. Za raub grozi mu kŏra do 5 lŏt heresztu.

Zdrzōdło: KMP Zŏbrze

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza