Zimowe feryje ze MCK Ruda Ślōnsko

Zimowe ferie 2021 zapowiadajōm sie trocha inakszyj aniżeli te, do kerych zdōnżylimy wszyjscy przywyknōńć. Tak jak mocka inkszych instytucyji, MCK tyż narychtowoł propozycyje w online. W programie m.in. kōnsultacyje wokalne, muzyczne i tyjatralne.

11-15 stycznia 2021 – Kōnsultacyje wokalne ôn-line
Zgłoszynia do 8 stycznia 2021 do godz. 12.00.
Wielość miyjsc ôgraniczōno. Decyduje porzōndek zgłoszyń.
Wiyncyj sam

11-13 stycznia 2021, godz. 17.00 – Warsztaty tyjatralne online
Zgłoszynia do 8 stycznia 2021 do godz. 12.00.
Wielość miyjsc ôgraniczōno. Decyduje porzōndek zgłoszyń.
Wiyncyj sam

11-15 stycznia 2021 – Poradnia muzyczno dlo Twojij gitary!
Zgłoszynia do 8 stycznia 2021 do godz. 12.00.
Wielość miyjsc ôgraniczōno. Decyduje porzōndek zgłoszyń.
Wiyncyj sam

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto: materyje ôd ôrganizatora

Dej pozōr tyż:  Zmarła Urszula Nierada-Kwiatkowska

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza