Zaproszenie do konkursu “Śpiywej po ślōnsku z DURSIK-ym”

Regulamin konkursu ,,ŚPIYWEJ PO ŚLŌNSKU Z DURSIK-ym”

§ 1

Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich (DURŚ) i Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku
organizują konkurs muzyczny dla młodszych dzieci – wychowanków przedszkoli i uczniów klas 1-3  szkół podstawowych.

 1. Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich z siedzibą w Rybniku oraz Zabytkowa Kopalnia Ignacy, zwane dalej Organizatorem zapraszają do udziału w Konkursie dzieci wieku przedszkolnym oraz uczniów klas od 1 do 3 szkoły podstawowej. Czerpiąc radość ze śpiewania zachęcamy do zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych.

Treść konkursowych piosenek musi być związana z historią, kulturą, architekturą, gospodarką lub przyrodą Górnego Śląska. Repertuar może obejmować śląskie pieśni ludowe lub inne piosenki wykonane w języku śląskim.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 1. Konkurs ma na celu wybór najciekawszych wykonań piosenek konkursowych, a także:

– promocję języka śląskiego,

– uaktywnianie w zakresie edukacji muzycznej,  zwiększanie zainteresowania śpiewem,

– popularyzowanie śląskich pieśni i piosenek śpiewanych po śląsku,

– rozwijanie umiejętności wokalnych: emisji głosu, poprawnej dykcji, intonacji oraz interpretacji  utworu muzycznego,

– umuzykalnianie i wyzwalanie radości ze śpiewania,

– promocję małych artystów utalentowanych wokalnie.

§ 2

 1. Konkurs trwa od dnia 6.03.2023 r. do dnia 30.04.2023 r.
 2. Konkurs jest organizowany dla wychowanków przedszkoli oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.
 3. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonać rodzice lub nauczyciele za zgodą rodziców.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Organizator nie pokrywa i nie zwraca kosztów przygotowania prac konkursowych.
 6. Jeden uczestnik może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia w Konkursie.
Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 12.03.2023

§ 3

 1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą razem z pracą konkursową do dnia 30 kwietnia
  2023 r. w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku, Ignacego Mościckiego 3,  44-273 Rybnik
  . Zgłoszenie powinno być zatytułowane Konkurs – Śpiywej po ślōnsku z DURSIK-ym”.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  przesłanie na adres Zabytkowa Kopalnia Ignacy, ul.  Ignacego Mościckiego 3, 44-273 Rybnik formularza zgłoszenia do Konkursu (załącznik nr 1) i zgód Rodziców/Opiekunów (załącznik nr 2).
 3. wysłanie prezentacji nagranych piosenek w wersji audio-video w formacie mp4
  (np. telefonem komórkowym) ze strony https://wetransfer.com na adres mailowy: …………………… do dnia 30.04.2023 r. wraz z informacją o wykonawcy (imię i nazwisko, wiek, przedszkole/szkoła, tytuł utworu).
 4. Każdy uczestnik prezentuje tylko jeden dowolny utwór śpiewany po śląsku.
 5. Ścieżki dźwiękowe nie mogą mieć nagranego wokalu.
 6. Piosenki niespełniające warunków Regulaminu Konkursu nie będą zakwalifikowane do Konkursu
  i nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 7. W przypadku, gdyby oświadczenia Uczestnika Konkursu złożone w formularzu zgłoszenia do Konkursu, okazały się nieprawdziwe, ponosi on pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody związane z przesłaniem piosenki konkursowej.

§ 4

 1. Oceny prac konkursowych oraz wyłonienia laureatów Konkursu dokonuje Komisja
 2. Członkiem komisji nie może być rodzic uczestnika lub jego nauczyciel muzyki.
 3. Skład Komisji i sposób działania określa Organizator, który może też dokonać zmian w trakcie trwania Konkursu.
 4. Komisja Konkursu będzie oceniać w oparciu o następujące kryteria:
Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: Grzegorz Piątek w Księgarni Stronniczej

– muzykalność i walory głosowe,

– dobór repertuaru – dostosowanie do możliwości wokalnych uczestnika,

– dobór tekstu i treści,

– interpretacja i rozumienie tekstu,

– pomysł na prezentację,

– ogólne wrażenie artystyczne.

§ 5

 1. Komisja Konkursu wyłania zwycięzcę Konkursu, a ponadto może przyznać wyróżnienia.
 2. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe.

§ 6

 1. O wynikach Konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 27 maja 2023 r. w trakcie Dnia Śląskiego
  w Zabytkowej Kopalni Ignacy.
 3. Laureaci będą mieli możliwość zaprezentowania swojego utworu podczas Dnia Śląskiego.

§ 7

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania nagrodzonych prac konkursowych
  i wyróżnionej pracy konkursowej w celach promocyjnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników Konkursu postanowień przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz 666 z późn.zm).
 3. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 8

W przypadku niejasności wyłączne prawo do interpretacji zapisów Regulaminu ma  Organizator.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Organizatora pod numerem tel.: 507064749 bądź pisząc na adres e-mail: j.porwol@dursmlodzi.org.pl


Załącznik nr 1


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konkurs Piosenki On-line ,,ŚPIYWEJ PO ŚLŌNSKU Z DURSIK-ym”

 

IMIĘ I NAZWISKO
UCZESTNIKA KONKURSU
 
WIEK
UCZESTNIKA KONKURSU
 
IMIĘ I NAZWISKO
RODZICA / OPIEKUNA
NAUCZYCIELA
 
TELEFON / ADRES E-MAIL RODZICA/ OPIEKUNA NAUCZYCIELA  
TYTUŁ PIOSENKI  

 

KRÓTKA INFORMACJA
O UTWORZE
 
NAZWA I ADRES PRZEDSZKOLA/SZKOŁY  

 

—–

Załącznik nr 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów zgodnych z regulaminem Konkursu Piosenki On-line ,,ŚPIYWEJ PO ŚLŌNSKU Z DURSIK-ym” organizowanego przez Demokratyczną Unię Regionalistów Śląskich oraz Zabytkową Kopalnię Ignacy.

 

………………………………                   ……………………………………..

Data                                                               Czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

ZGODA  NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka do celów Konkursu z zgodnie
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2017 r., poz. 880, z póź. zm.).

 

………………………………                   ……………………………………..

Data                                                               Czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza