XV Ślōnski sztwortek (fotorelacyjo)

We sztwortek, 19 września, ô piōntyj po połedniu we Halo Rybnik, bōł XV już tref z seryji „Ślōnski Sztwortek” pod mianym:

„Rozwój języka śląskiego na przykładzie dorobku literatury śląskiej”

Zrychtowała go jak dycki Demokratyczno Unijo Regijōnalistōw Ślōnskich (DURŚ)

Ô rozwijaniu sie jynzyka ślōnskigo na przikładzie dorobku ślōnskij literatury ôd piyrwej do teroz, ôpowiadali nōm dr Artur Czesak a Alojzy Zimończyk a Józef Porwoł.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Potym i w trakcie szło pogodać na tyn a insze tymaty związane ze godkōm ślōnskōm.

Jōzef Porwoł

Zdjyncia dodoł Marcin Musiał a Damian Bizoń

Dej pozōr tyż:  Orzesze - Zazdrość. Historia pewnego grobu i dramatu rodziny Grzonka

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza