Wirtualno wystawa herbōw – cz. 4

Wirtualno wystawa herbōw skiż trzidziestolecio samorzōndności we III RP. Dzisiej sztworty kōnsek.

Ilustracyje ôd Marka Wacława Judyckiego

RADZIŌNKŌW

Już w sztyrnostym wieku świyntopiyrze płacōm
W piytnostym husyckōm utropōm łōnaczōm

Przi reformacyji Horniga dziedzina
I trzydziestoletni wojny niy ômina
W kery wojskym sztela piyńć razy deptano
Dziw co po tym stowoł ktōś tu jeszcze rano

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zły czas kejś przekuloł, wojny tyż ustanōm
Winszuja durś szczyńścio cidro-radziyńczanōm.

Radziōnkōw – Ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

SEROCK

W jedynostym wieku już ta sztela znali
Kupce kierzy z Gdańska na Ruś wyprowiali
Prince mazowiecke zbiyrali tu myto
Na Bugu przeprawa – jakby ktōsik pytoł

We piytnostym wieku za princa Janusza
Dziedzina już miejsko miała ofyn dusza
Sie prawym chełmińskim przi tymu asiyła
W szesnastym – powiatym – dość dugo niym była.

Serock – Ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

 TRZYMESZNO

We dwanostym wieku klasztor fundowany
Choć możno i drapci – prawiōm trzymeszniany

Bolek Krziwousty, ślubno Salomea
Braciszkōm nodali dziedzinōw dość wiela
Tyż jejich nastympce ôd sia dokładali
Sztela bogaciyła – inksi dziwowali

Przi klasztorze tako grōd wyrosnōł zocny
I do dzisioj stoji – korzyń jego mocny.

Trzymeszno – Ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

POWIAT ŁŌDZKI WSCHODNI

Chojny – Łōdź

Piyrwyj wieś Chojny yno tu była
Stanik Chojyński urosnōł w siyła
I zocny kościōł sam wybudowoł
Kej wiek piytnosty tracić już zdowo

Kej wiek dwudziesty w dziedzinie mōmy
Łōdź Chojny copła – historio znōmy
Nowo świōntynia pobudowali
Stanyła, stoji – coby rzykali.

Ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

POWIAT MŁAWSKI

Stupsk

Dej pozōr tyż:  Rybnik: “Rajza po Karkōnoszach” na Ślōnskim Sztwortku

Choć wiela je gminōw we mławskim powiecie
Rym ślōnski ô Stupsku prawie coś niych plecie
Kej w sztyrnostym wieku tukej parafijo
Świyntego Wojciecha – wcale niy mecyjo

Piyrwyj trzi drzewniane kościoły tu były
Możno po koleji cołkym wypolyły
Ôstatni wygoroł przed wojnōm światowōm
Tōm piyrszōm, sie nowy po drugi dyć sprowiōm.

Ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

MŁAWA

Trzech princōw Mazowsza ta Mława lokuje
Mono to i teroz miyszkańcōw raduje
Kej w prawie chełmińskim dziedzina dzwigniōno
Choć piyrwyj już stoła – terozki niy skōno

Ze czasym w Korōnie zocnym grodym bydzie
Skuli wojny pruski zdo we wielgi biydzie
Dyć łaskōm ôbdarzōł jōm krōl Zygmunt Stary
Do dzisioj ta Mława niypośledni miary.

Mława – Ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza