Wiktor Stribog. Sny o byciu zjedzonym w CSW Kronika

Ôd 28 lipnia do 7 września we Cyntrum Sztuki Spōłczesnyj Kronika idzie ôglōndać wystawa Sny o byciu zjedzonym autorstwa Wiktora Striboga.

Bez wywiertane jabko Agatka trefiŏ do Krajiny Grzibōw, kaj poznŏwŏ wywiōrkã Małgosiã ô mocce ôbliczności. Małgosia je wszyńdzie – tyż w nosie ôd Agatki – i zachyncŏ jã do ôdnŏdniyńciŏ w siebie grzibowego światła. Z jejich spōlnych przigōd dowiadujymy sie, jak zrobić z papiōru, jak sprŏwnie telefōn jak tyż jak swoje dziycio.

Krajina Grzibōw TV zaistniała jako anōnimowy kanał YouTube w 2013 roku. Projekt stoł sie rozpoznŏwalny dziynki swojij zagadkowości, ôdwołaniōm do formatōw telewizyjnych przełōmu lŏt 80. i 90. jak tyż ściyżce źwiynkowyj. Ôsobne czynści Poradnika Uśmiychu wprŏwiały ôglōndŏcza w udziwiynie i wciōngały w psychodelicznõ szpricã świadōmości. Ukŏzało sie mocka interpretacyji, co postrzōd nich ciekawŏ była przepowiydź kōnfliktu nuklearnego.

Na szczyńście wojna atōmowŏ niy wybuchła, a tajymnica Krajiny Grzibōw TV ôstała zdradzōnŏ ôd autora sztyry lata po prymierze piyrszego ôdcinka. Skuli swojij interdyscyplinarności i uniwersalnego irracjōnalizmu, projekt funkcjōniyruje na wielu poziōmach. To niy ino internetowy fynōmyn, ale tyż ciekawy krōtki metraż, wideo art abo content marketing.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wystawa Śniki ô byciu zjedzōnym zestawiŏ projekt Krajina Grzibōw TV z niyskorniyjszymi ryalizacyjami, w kerych autōr nawrōcŏ do eksplorowaniŏ absurdu i stylistyki retro. Seryje Berkelesz, Gęgaloma jak tyż Animals, except with human legs wykludzajōm logikã na manowce, choby ôna była psym Zbigniewym. Niydomōwiynia, neologizmy jak tyż czŏrny humor szpilajōm sam z estetykōm starych ôgłoszyń reklamowych i kōmiksōw. Wizualnŏ uciecha idzie w pŏrze z psychicznōm udrynkōm, co w nij idzie stracić sie bez pamiyńci i możno nigdy już niy wrōcić ze szpacyru. Światy wyforsztelowane Striboga witajōm gości przijaznym billboardem i autyntyzmym jakości lo-fi. Zatrucia kustowe trefiajōm sie w nich rzŏdko, choć wiymy już, iże pleśń niy ôbiyrŏ.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

Wiktor Stribog (1988) – kulturoznŏwca, twōrca treści tekstowych, muzycznych i wizualnych, autōr projektu Krajina Grzibōw TV, ôsoba ludzkŏ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza