Utrŏpy Micyny: Kapitan Ameryka a sprawa ślōnskŏ

Jedyn sōmsiŏd pedzioł mi niydŏwno: “Micynŏ, jak wy idziecie na cmyntŏrz, to już chrobŏki za wami mlaskajōm”. Ja, gynau, dobrze widzicie. Szło by sie na tego sorōnia fest pogorszyć, pra? Nale tak se myślã, co w jego szpicatyj gŏdce może być tyż kōncek prŏwdy. Możno te chrobŏki richtig sie radujōm, że jŏ już hned legnã w grobie, a ône bydōm sie mogły yntlich pomaszkecić.

Zōuwizōu, kōmpanijŏ trefi mi sie zŏcnŏ, bo gŏdajōm, co do umiyraniŏ dała sie tyż ôd jakigoś czasu ślōnskŏ gŏdka. Żŏdyn niy wiy, kedy gynau ta śmiyrtka pō nia przidzie. Roztōmajte ksztołcōne ludzie fest ô tym medykujōm i rŏz za kedy ekstra skuli tego ôdprŏwiajōm jakoś kōnferyncyjo naukowo. Na tych trefach jedni gŏdajōm, że to bydzie wartko, inksi, że blank na opach, ale wiynkszości sie te jeji umiyranie niy widzi.

Partyjŏ Nowoczesnŏ chce znowelizować “Ustawã ô mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym” tak, coby ślōnskŏ gŏdka miała w Polsce sztatus jynzyka regiōnalnego. W styczniu słożōła projekt w Sejmie i mŏ to być jedyn ze spusobōw, coby umiyraniu gŏdki zapobiyc. Kŏżdy w sejmie bōł tymu projektowi rŏd, beztōż wartko znŏdli mu elegancki plac w sejmowyj mrożarce, kaj leży już sztyry miesiōnce. Napisali ô tym w jednym cajtōngu i ludzie zaczli sie ô ta mrożarkã ciepać. A richtig niy ma ô co, bo przeca taki projekt na zicher sie w minusowyj tymperaturze niy popśni. Świnina, bez przikłŏd, może leżeć w mrożarce szejś miesiyncy i nic sie śniōm niy dzieje. Ôwiynzina ôziym, a niykere gymizy szczimiōm aże dwanŏście miesiyncy! Myślã, że takŏ ustawa może tam leko poleżeć jeszcze dużyj, bo niby co takigo mŏ sie w nij popsować?

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Ôglōndałach kejś seriã filmōw ô amyrykōńskim bohatyrze z czasōw drugij wojny światowyj, kery sie mianowoł Kapitan Ameryka. I wiycie co? Tyn chop, skiż chaje z jednym terrorystōm, bez siedymdziesiōnt lŏt ôd wojny leżoł zamrożōny w lodowcu, a jak sie yntlich ocuciōł, to bōł blank zdrowy! Siedymdziesiōnt lŏt! A ludzie sie ciepiōm ô gupie sztyry miesiōnce!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wiyncyj wōm powiym. Kapitan Ameryka po tych wszyjskich latach to niy bōł żŏdyn sklapiały starzik, co ani sōm niy poradzi wylyjść z chałpy, yno karlus pakerny i zwyrtny choby modziok, kery bez problymu umi sprać kożdego rojbra. Nale pewnikiym miarkujecie, co chop niy mioł leko zwyknōńć do życiŏ w terŏźniyjszym świecie. Żŏdyn by sie niy dziwowoł, kejby resztã swoich lŏt chcioł spyndzić w dōma i tam wajać skuli swojigo niyszczyńściŏ a yno spōminać, jako to dŏwnij bōło fajnie. I możno by sie takij launie poddoł, kejby niy trefiōł chopa, kery sie mianowoł Nick Fury. Karlus tyn kerowoł tajnōm globalnōm agyncjōm antyterrorystycznōm S.H.I.E.L.D. i w jeji rōmach tworzōł prawie grupã superbohatyrōw pod mianym Avengers. No i zapropōnowoł Kapitanowi, coby bōł w nij liderym. Do grupy doszlusowali potyn take oryginały jak Iron Man, Hulk, Thor, Czŏrnŏ Pantera, Dochtōr Strange i inksi. Ô kŏżdym śnich szło by dugo pisać, nale niy ô to sie rozchodzi yno ô to, co Avengersy poradziyli społym szafnōńć. A bōło to, bez przikłŏd, retowanie świata przed: kosmitami (pŏrã razy!), ôrganizacjōm terrorystycznōm Hydra, Lokim (bogiym z Asgardu) i mockōm inkszych gizdōw. Tōż, jak widzicie, mieli kupã roboty.

Dej pozōr tyż:  Tauron Nowa Muzyka Katowice - relacja

Po tym, co mi pedzioł mōj frechowny sōmsiŏd tyż bych sie mogła zawrzić w chałpie i rychtować na śmierć. Mogłabych siedzieć na szezlōngu, ôglōndać zdjyńcia z modych lŏt, spōminać i ślimtać. Nale na szczyńście mōm wele siebie czelŏdkã niy gorszo ôd Avengersōw, a moja kamratka Wtorcynŏ mogłaby leko robić za agyntkã S.H.I.E.L.D, Czŏrno Gdowã (możno je trochã mynij wyzgernŏ aniżeli Scarlett Johansson, nale cycki tyż mŏ zawdy sztram). Na szczyńście mōm swoje misyje i chociŏż za czynsto niy retujã świata przed kosmitami, to czujã sie na Fytlu przidajnŏ. I podwiyl widzã w moim życiu cwek, to chrobŏki na kiyrchofie mogōm mi skoczyć na pukel.

A co bydzie z tōm drugōm, co tyż miała umiyrać? Idzie jōm, bez przikłŏd, zawrzić w dōma i położyć do prykola. Wtynczŏs rŏz za kedy trza jōm nawiydzać, coby społym pospōminać, jako to bōło za staryj piyrwy. Pranie trza jij zrobić na waszbrecie, a ôbiŏd uwarzić na starym żeleźniŏku. We sobotã ôkōmpać, a w niydzielã dać na klynczkach porzykać. A potyn yno trochã śniōm posiedzieć, podwiyl całŏ świyczka sie niy spŏli i ôstatni rŏz niy zgaśnie.

Nale tak po prŏwdzie dzisiŏj to sie blank niy werci umiyrać. Jak niy wiycie, wiela terŏzki kosztuje pogrzyb, to spytejcie sie jakigoś farorza.

Nale tak po prŏwdzie dzisiŏj to sie blank niy werci umiyrać. Jak niy wiycie, wiela terŏzki kosztuje pogrzyb, to spytejcie sie jakigoś farorza, kŏżdy ś nich mŏ swōj cynnik. Nojprzōd trza kupić trułã, a to je fest drogi szpas. Chyba że wolicie krymacyjo, nale to tyż mŏ swoje minusy. Wszyjske prochy wyglōndajōm jednako, beztōż leko wŏs mogōm bez cufal wsuć do cudzyj urny, bez przikłŏd ôd jakigoś gorola.

Dej pozōr tyż:  Jako tymu było

Kej wōm to wszyjsko niy zawŏdzŏ, to idzie już ôstawić dane do faktury, bo za pogrzyb ôd ślōnskij gŏdki żŏdyn za nŏs niy zabuli. A jak wōm sie to durś niy widzi, to lepij jōm weźcie na świyży luft, miyndzy ludzi. Niych idzie do kina 3D i na rollercoaster, na Zumbã i na kōncert Slayera. Niych widzi, że świat sie zmiyniōł i to niy yno na gorsze. Możno yntlich blank ô tym umiyraniu przepōmni.

Ô autōrce: Miyszkōm na Fytlu, a z tyj perspektywy świat zdŏ sie być trochã inkszy aniżeli Wy go pewnikiym widzicie. Jak chcecie sie ździybko wejrzeć bez moje brele, zaprŏszōm na blog i na fanpage fb.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza