Umorzyniy śledztwa skuli mordu birgermajstra Dietera Przewdzinga

Prokuratōra Ôkryngowŏ we Ôpolu 2 mŏja 2018 umorziła śledztwo skuli mordu birgermajstra Diszowicōw (pol. Zdzieszowice), Dietera Przewdzinga. Ôstoł ôn zamordowwany 18 lutego 2014 roku. Bez 4 lata przesuchano 200 świadkōw. We śledztwie brali też udział kryminalne szandary ze Ukrainy a Niymiec. W marcu prokurator zawar śledztwo, bo nie ustalōno, kto bōł mordyrzym Dietera Przewdzinga. Jak pojawiōm sie nowe tropy abo informacyje, to prokurator może ôtworzić śledztwo na nowo.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Spōmnymy: Dieter Przewdzing bōł zamordowany na swoim statku* we Krampie (pol. Krępna), na wieczōr, 18 lutego 2014. Mordyrz poderznōn mu gardło na progu jego dōmu.

Skuli ôpowiedzyniŏ sie birgermajstra Przewdzinga za autōnōmijōm Ślōnska i prōbōm skupaczynia Mniyjszości Niymieckiej we ôpolskym wojewōdztwie i Ruchu Autōnomije Ślōnska, sprawa dlŏ wielu miała wymiar polityczny.

*statek – coby nie bōło źle zrozumiane – ślōnske miano na gospodarstwo, majōntek.

Foto: Excolis / Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Czymu trza ôstować w dōma?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza