Tworōg: ôżartŏ szoferka jechała szlaczkym

Telefōniczne zgłoszynie i gibkŏ reakcyjŏ szandarōw dokludziyły do chycyniŏ ôpityj szoferki. Kobiyta miała w ôrganiźmie bez 1,5 promila alkoholu. Podle tego, jak zbamōncōnŏ alkoholym była 41-latka jak tyż jeji spusobu jazdy, idzie uzdać, iże reakcyjŏ przipadkowyj ôsoby niy przizwolyła na drōgowõ tragedyjõ. Niyôdpedzialnõ kerujōncõ czekajōm ciynżke kōnsekwyncyje.

Wczorej zarŏz po godzinie ôsmyj na wieczōr policyjōny dostali zgłoszynie, iże Drōgōm Krŏjowōm nr 11 w rychtōnku Tworoga szlaczkym jedzie skoda. Spusōb jazdy szofera auta pokazowoł, iże może być ôpity. Na plac zgłoszyniŏ zarŏz pognali policyjōny z Kōmisariatu Policyje w Tworogu, co już po chwili ôd zgłoszyniŏ zastawiyli podyjzdrzane wozidło w Kotach. Za kerownicōm skody siedziała 41-letniŏ kobiyta. Podszukowanie stanu trzeźwości wykŏzało, iże w jeji ôrganiźmie je bez 1,5 prōmila alkoholu. Na niyôdpedzialnõ szoferkã czekajōm terŏz surowe kōnsekwyncyje. Grozi jij wysokŏ sztrofa, pŏruletni zakŏz kludzyniŏ wozideł mechanicznych, a nawet kŏra heresztu. Ô dalszym losie kobiyty uzdŏ prokuratōr i gyricht.

Zdrzōdło: KPP Tarnowske Gōry, foto: KPP Wodzisław

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza