Truda Latuscyno – nowy kōmisorz Hanusik?

Godka ze Marcinym Melōnym:

Marcin Melon

– Twoja nowo ksiōnżka “Truda Latuscyno retuje socjalizm” już hned bydzie do kupiynio we ksiyngarniach i na zajcie wydawcy Silesia Progress. Nale fto to je ta Latuscyno? Hanusika, ô kerym żeś piyrwyj pisoł, kożdy zno, nale fto to je ta Truda?

– Truda to je ślōnsko every-woman, tako “kożdo-baba”, kero bez cufal stowo sie nojważniyjszōm perzōnōm we rozgrywkach politycznych miyndzy blokiym państw socjalistycznych a Hamerykōnami. A to jeszcze niy wszysko, bo w tle mōmy tyż planowano inwazyjo ufokōw na kula ziymsko…

– No, to żeś pojechoł…

– …i coby było jasne: Truda mo tyż czas, coby we chaupie posprzōntać, ôbiod uwarzić, wybiglować łachy swojymu chopu…

– Poczkej, poczkej! Bydymy umocniać take ôszkliwe stereotypy?

– Pamiyntej, co ksiōnżka rozgrywo sie w latach 1969-1974, wtynczos wszysko sam było trocha inksze.

– O, dobrze, żeś ô tym spōmnioł! Na ôbkłodce widzymy Fidela Castro, kery tyż gro mało rola, nale bezma wystympować tyż bydzie Jerzy Gorzelik? Je to prowda? Dyć to za wczas na Gorzelika!

– Jezderkusie, niy śmia wszyskigo pedzieć, chocioż wiysz, co przaja “Wachtyrzowi”. Nale ja, to bydzie taki “challenge”, fto znojdzie małego Jorga Gorzelika w tyj ksiōnżce.

– Niyftorzi woleliby, cobyś napisoł nastympnego Hanusika. Dyć to były epne bestsellery. Po jakymu terozki baba bydzie robić za głōwno bohatyrka?

– Jo sie śmieja, co to je moja pokuta za Hanusiki, kere sōm fest chopo-cyntryczne. Eli chca richtiś mianować sie “feministōm”, to musiołech ôddać ślōnskim frelōm sprawiedliwość. Balans musi być, pra? Nale jo żech je Trudzie richtiś rod (moja Libsta chyba niy bydzie zazdrosno) i myśla, co Czytelnik tyż bydzie.

Dej pozōr tyż:  „Przijechała menażeryjo!” Słów kilka o cyrkowych rozrywkach i nie tylko na dawnym Górnym Śląsku

– Tyn trocha starszy Czytelnik spōmni sie mocka rzeczy z tamtych czasōw. Byzuch Breżniewa, “Wampiyrz”, kery morduje baby, Mundial we 1974, pochody piyrszomajowe, katastrofa Spodka… Ino że niy było żodnyj katastrofy!

– Gynau, tyn Ślōnsk ze “Trudy Latuscyny…” i tyn Ślōnsk ze “Hanusikōw” to sōm trocha take alter-Ślōnski, kaj niykere rzeczy podzioły sie gynau tak samo jak na tym naszym Ślōnsku, a niykere trocha inakszyj.

– Truda je z “Ferrum Kolōnije”. Po jakymu tak? Mało fto wiy, kaj to je.

– Tyj kolōnije, kero epno Huta “Ferrum” postawiyła na Zowodziu dlo swojich huciorzy, już dzisiej niy ma, nale tam wychowała sie moja muter, tam miyszkali ōuma i ōupa. Umia sie forsztelować, co Latuski to były jejich sōmsiady. Jo za bajtla sie nasuchoł, jak fajnie sie miyszkało na Ferrum Kolōniji. Szkoda, że dzisiej ciynżko je znojś zdjyncia…

Jedno ze ilustracyjōw ôd Jacka Siegmunda

– Eli ftoś wejrzy na “Truda Latuscyno…” to zaroz do pozōr na ôbrozki.

– Ja, je tyż pora ôbrozkōw, kery narychtowoł Jacek Siegmund, fest utalyntowany ślōnski rysownik, z kerym robiymy już ôd poru lot komiksy ô Superhanysie. Niyftorzi bydōm go tyż kojarzić z cyklu “Co by pedzioł Szekspir?”.

– Czy debiut Trudy Latuscyny ôznaczo, co niy bydzie już wiyncyj ksiōnżek ô komisorzu Hanusiku?

– Tego żech niy pedzioł! Achim Hanusik mo swojich wiernych fanōw, kere czekajōm na piōnto tajla i myśla, co yntliś sie doczekajōm. Nale terozki, baby i chopy, dejcie pozōr na Truda Latuscyno!

Dej pozōr tyż:  Mowa Piotra Zdanowicza z gali Genius Loci 2023

– Dziynki!

 

Marcin Melon: Truda Latuscyno retuje socjalizm
Silesia Progress, 2023, s. 164

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Truda Latuscyno – nowy kōmisorz Hanusik?

 • 21 czyrwnia 2023 ô 16:10
  Permalink

  Glückwunsch! Ôby buchōw bōło wiãncyj!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza