Sztuczno Inteligyncyjo a małe/myńszościowe godki (ôsobliwie ślōnsko)

Pora pōmysłōw, co pokazujōm, jako to je szansa:

 1. Symultaniczny translatōr z wielkij na mało godka. Bez przikłod: niy bydzie trza ôficjalnyj źwiynkowyj cesty abo napisōw do filmu, jak AI sama poprzekłodo. Jako to je siyła, ôroz mieć po ślōnsku kożdy jedyn film, serial, bojka; abo ino we jakim podstawowym przekładzie; do majoryntnych i do dziecek!
 2. Z AI szło by se stworzić jynzykowy bōmbel (sfera z ôbranōm godkōm), bez co niy trza by było „wychodzić” z myńszościowyj godki ino tymu, że niy ma w nij jakij materyje/dzieła/narzyńdzia
 3. Szprytny, dobryj jakości translatōr (inteligyntny dykcjōnorz)
 4. AI, co dowo snadny dostymp do korpusu, ze przikładami i interfejsym, co bazuje na pytaniach, a niy ôbsudze ekstra programōw
 5. Przi godce takij jak ślōnsko = z mockōm regiōnalnych wariantōw, dobrze wybildowano AI poradziyłaby wachować tego, coby niy matlać godki cieszyńskij, rybnickij, ôpolskij itp (czynsty feler tych, co sie dowajōm do nauki śl godki)
 6. Przidajne narzyńdzie do samobildowanio: z AI zawdy idzie se pogodać (a dyć moc ludzi wajo, że niy mo naôbkoło siebie użytkownikōw ślōnskij godki, ôd kierych by mogli sie uczyć)
 7. Przekłady miyndzy małymi godkami bez postrzednictwa wielkij godki: do nawiōnzowanio kōntaktōw i spōlnego lobbowanio za swojōm sprawōm; snadniyjszy dostymp do dobrych praktyk, narzyńdzi i doświadczynio inkszych godek ô podobnym statusie
 8. Autōmatyzacyjo przechodu tekst <> mowa (roz: kożdy tekst szło by usłyszeć, co je ważne przi problymach z zapisowaniym/ôdczytowaniym ślōnskich tekstōw; dwa: kożdo mowa szło by dostać tekstym, coby ôstowała w takim snadnym formacie)
 9. AI-korektōr, z kierym polepszy sie wert puszczanyj materyje po ślōnsku.
 10. Mocie jeszcze jaki pōmysł, jak tyż narzyńdzia, co bazujōm na AI, mogłyby sie przidać małym godkōm?
Dej pozōr tyż:  Bajka o fynchelkach

To niy ma wynokwianie; to je plan na nastympne pora lot roboty ze ślōnskōm godkōm!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Tumacz, pisorz, popularyzatōr ślōnskij godki. Spōłtwōrca serwisu.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza