Szlagry nad szlagrami – 30.10.2018 [Ślōnski fusbal, film]

Górnik Zobrze wygroł ôstatni szpil z Zagłębiym Lubin 2:0 bez to na chwila ôdsuwo dekel z truły i wylazuje ze strefy spadkowej. Cufal abo idzie ku dobrymu? W ôstatnim czasie na dyć nasi “Ekstraklaseiros” szału niy pokozywali. Ślōnskigo fusbalowego szlagru weekendu szukalimy beztōż kaj indzij. Wielkich gości przijōn zaś Stadiōn Ślōnski. Fusbaloki na szpil charytatywny ôbuli tym razym polityki a dziynnikorze.

Telki szpile to dycki fol uciechy, ale i walka bez ôdpuszczanio. Fto niy wierzy niych se “wygoogluje” zabōjczy rajd byłego ministra Ryszarda Kalisza z 2013. Ôstro było tyż w sobota na Ślōnskim, a dowodym niystety kōntuzjo Prezydynta Świyntochłowic. Poza tym szpil skōńczōł sie sukcesym, bo tyż szpile charytatywne sōm gwarancjōm sukcesu na trzech polach:

  1. Bezpieczyństwo – ryzyko haji miyndzy kibolami politykōw i dziynnikorze niy za wielki.
  2. “Ekumynizm” – taki same koszulki ôblykajōm kōnkuryncyjni dziynnikorze a nawet politycy rozmańtych ôpcji (tukej: ôd posłōw PO, przez szefōw ślōnskich miast, po prezydynta Sosnowca).
  3. Dobro – ekstra zastrzik piniyndzy dostowajōm instytucje charytatywne (tukej: ôśrodek do niypełnosprawnych intelektualnie w Chorzowie).

Ślōnsk ôstatnio moge asić sie coroz wiynkszōm ilościōm telkich imprez. Podobny szpil mielimy pod kōniec września w Tychach (“Giganci dla Świetlikowa”). A  jeszcze przed wakacjami dziwalimy sie na dokludzōno już do perfekcji nastympno edycjo Legendarnego Kosmicznego Meczu w Rybniku, kaj na zaproszyni Kabaretu Młodych Panōw zaś sjechały sie elity szportu a kabaretu. Przi ôkazji szło sie dziwać na żużlowcōw a wyścigi traktorōw. Majōm synki fantazjo!

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Grzegorz Buchalik – etnolog, historyk, felietōnista, fusbalista. Kludzi bloga Ślōnski Fusbal:
https://www.facebook.com/SlonskiFusbal/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza