Synek ze Ślōnska bohaterym szpilu w Strasburgu!

Wczora na wieczōr na Stade de la Mei­nau we Strasburgu polskŏ reprezyntacyjŏ we fusbalu piyrszy rŏz zagrała we finałowym turnieju ô Majstra Świata. Jak pewnikym dobrze wiycie, we swojim piyrszym szpilu Polŏki trefiyli ôd razu na jednego z faworytōw do zwyciynstwa we cōłkich zawodach – mańszaft ze Brazylije. No dyć beztōż już przōdzij, przed szpilym, wszyjscy wiedzieli co niy bydzie leko grać z Brazylijŏkami. Może Brazylijŏ niyma takŏ wywołanŏ jak Urugwaj abo Argyntyna, ale trza dyć se forsztelować co to je Hameryka Połedniowŏ. A tam koż­dy, już ôd bajlta, poradzi grać bo – jak padajōm niykere – we kolybce trzimie bal, a niy nupel. Skuli tego niykere ślimŏki gŏdali coby ani do tyj Francyje na turniej niy jechać bo ino kupa gańby bydzie. Ale tak jak Polŏki wczora, we niydziela, zagrali, to niyma gańba.

Szpil miōł sie napoczōńć ô pōł szōstyj na wieczōr. Ludzi na trybunach sie zlazło bezmała 13,5 tysiōnca. Syndziowōł I.Eklind ze Szwecyje. Polŏki wyleźli na szpilplac we składzie: Madejski za tormana, Szczepaniak a Małecki we ôbrōnie, Góra, Nyc a Dytko we pōmocy i Pec, Piōntek, Scherfke, Wilimowski a Wodarz we napadzie. Jak idzie porachować aże 5 chopa to nasze karlusy ze Ślōnska, a dyć było jeszcze 3 Ślōnzŏkōw we rezerwie. A we mańszafcie ze Brazylije zagrali Lorenzato za tormana, da Guia a Machado we ôbrōnie, Afonsihno, da Silveira a Procópio we pōmocy i de Miranda, Perácio, Leônidas, Romeu a dos Santos Lopes we napadzie.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: kolejny spektakl w ramach ChTO

Jak szpil sie napoczōn to Brazylijŏki zaczli ciś naszych chopcōw. No i we 18 minucie piyrszego tora sztrzylōł Leônidas. No to Polŏki niy chcieli być gorsze. 5 minut niyskorzij Wilimowski wleciōł w pole karne i jak zaczōn sie fiksować ze Brazyliŏkami to Lorynzato go sfaulowōł. No i syndzia pokŏzoł, że bydzie elwer. Do bala podlŏz Scherfke i zrobiyło sie 1:1. Dyć Brazylijŏ zajś poszła do napadu. Podwiela była pauza, Romeu a Perácio sztrzylyli jeszcze 2 tory dlŏ Brazylije. Niykere już miarkowali co je po szpilu, ale we drugij połowie napoczōn sie kōncert Wilimowskigo. Tyn synek grŏ terŏzki w Ruchu Wielge Hajduki, ale ôn sie narodziōł w Katowicach i mianowōł sie wtynczŏs Ernest Pradela, a terŏzki wszyjscy mu gŏdajōm „Ezi”. Napoczōł grać we fusbal w 1.FC Katowice a ôd 1934 r. grŏ w Ruchu. No ale to i tak pŏra kilōmetrōw ze Katowic, zarŏzki za miedzōm. I tyn isny, Ezi, trefiōł 3 razy w tyj drugij połowie do tora Brazylijŏkōw. Drugigo swojigo tora sztrzylōł tyż Perácio i szpil sie skōńczōł 4:4. No to dogrywka. Tu juzajś dobrze zagrōł tyn pierōn, Leônidas. Sztrzylōł 2 tory i zrōwnōł sie z Wilimowskim. Ôba mieli po 3 trefiynia. Ale Ezi cylnōł jeszcze rŏz i było 6:5 dlŏ Brazylije. Ale na szōstego tora brakło czasu. Antlich Brazylijŏ wygrała i bydzie grała dalij a Polŏki jadōm do dōm. Ale po tym co zrobiōł Wilimowski, dyć ôn jako piyrszy chop sztrzylōł aże 4 tory we szpilu na turnieju ô Majstra Świata, niy ma gańba do Polŏkōw. Nawet sōm Leônidas pedziōł co jak mu wtoś powiy co Polŏki grać niy poradzōm to ôn mu nacharkŏ na gymba.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

To tela relacyje ze piyrszego, historycznego szpilu Polski na turnieju ô Majstra Świata. Nasz mańszaft przegrōł, ale jak bydzie tak dalij grōł jak wczora, to za 4 lata dońdzie aże do finału.

Rafał Adamus – regijōnalista, działŏcz ślōnskich ferajnōw (założyciel, piyrszy prezes, a terŏzki człōnek zarzōndu Pro Loquela Silesiana Towarzystwa Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy, człōnek zarzōndu Ruchu Autonomii Śląska, a tyż działŏcz Śląskiej Partii Regionalnej), we tumaczyniach na ślōnskŏ gŏdka spōłprŏcowōł ze takymi fyrmami jak Samsung, Żywiec, Hochland, Crédit Agricole i inksze.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza