Świyncynie jŏdła we strojach rozbarskich

Tradycyjŏ świyncyniŏ jŏdła we kościele Świyntego Jacka w Bytōmiu na Rozbarku trwŏ już ôd siedmiu lŏt. Piyrszy rŏz trefiyło sie to we 2012 roku, a idyjõ na doł Piotr Mankiewicz, rozbarczōn, posiedziciel Muzeum Chleba w Radziōnkowie. To dziynki jigo aktywności i zaangażowaniu podarziło sie wrōcić dŏwnõ tradycyjõ noszyniŏ stroju rozbarskigo, co sie na niego tyż gŏdŏ bytōmski, jednego z nojpopularniyjszych strojōw chopskich Gōrnego Ślōnska.

Kożdy rok przibywŏ ôsōb, co przichodzōm we Wielkõ Sobotã, coby wziōńć udzioł w tradycyjnym świyncyniu jŏdła. Na trefie sōm majoryntni, modzi jak tyż dzieci, dlŏ kerych je to niy ino przileżytość do ôbejzdrzyniŏ, jak wyglōndajōm tradycyjne szaty rozbarske, ale tyż szansa, coby poznać jejich historyjõ.

Wert tyż pedzieć, iże ksiynżŏ kludzōm mszõ po ślōnsku.

Na tref zaprŏszani sōm wszyjscy, niy ino bytōmiany, na drugõ po połedniu (14:00), we Wielkõ Sobotã, 31 marca, do kościoła Świyntego Jacka w Bytōmiu na Rozbarku, ul. Matejki 1.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

fot. Ewa Zielińska / ZELD.pl

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza