Straciyli prawo jazdy za alkohol i szwōng

Szandarzi z nyskij drogōwki ino jednego dnia chyciyli 2 ôpitych kerowcōw i jednego, co mu zabrali prawo jazdy za przekroczynie pryndkości aż ô 57 km/h w terynie zabudowanym. 56-latek, co kerowoł audi niy mioł prawa do kerowaniŏ, a badanie na zawartość alkoholu pokŏzało blisko 2 promile. 58-letni kerowca Iveco swojã rajzã skōńczōł w przikopie. Wartko pokŏzało sie, jaki bōł powōd. Chop mioł bez 2 prōmile alkoholu w ôrganiźmie. Terŏz kerujōncy ôdpedzōm przed gyrichtym.

18 kwietnia, kole godz. 11:40 dyżurny z nyskij kōmyndy bōł uwiadōmiōny ô kerowcy audi, co może być ôpity. Kerujōncy na tankszteli mioł zatankować swoje auto i ôdjechać w strōnã Hajdukōw Nyskich. Policyjōny zarŏz pojechali za ôpisanym autym. Pŏrã minut niyskorzij zastawiyli chopa do kōntrole. Badanie na zawartość alkoholu pokŏzało, co 56-letni miyszkaniec krysu nyskigo je ôpity. W ôrganiźmie mioł niycałe 2 prōmile alkoholu. Do tego niy posiadoł prawa do kerowaniŏ.

Pŏrã godzin niyskorzij nyski dinst dostoł zgłoszynie ô zdarzyniu drōgowym, na sztrece Szadurczyce-Łambinowice. Szandarzi, co byli na miyjscu, uzdali, iże 58-letni miyszkaniec krysu nyskigo, co jechoł lastautym marki Iveco, na łuku drōgi niy przipasowoł szwōngu do warōnkōw ruchu, skuli czego wjechoł do przikopu i ôbalōł wōz. Badanie alkōmatym pokŏzało, iże w ôrganiźmie mioł bez 2 promile. Niyôdpedzialny kerowca we gŏdce z mundurowymi prziznoł sie do kerowaniŏ autym.

W tyn sōm dziyń Podkamiyniu, w rynce policyjōnōw wpŏd 41-letni posiedziciel audi. Chop w terynie zabudowanym jechoł aż ô 57 km/h za wartko. Za ciynżke naruszynie prawideł ruchu drōgowego policyjōny skŏrały chopa sztrŏfōm piyniynżnōm i pōnktami sztrofowymi. Miyszkaniec krysu nyskiego straciōł tyż prawo jazdy, co je bydzie mōg ôdebrać dopiyro za 3 miesiōnce.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 21.11.2021

Chycōnym za jechanie w sztańdzie ôpiciŏ ôkrōm utratōm prawa do kerowaniŏ grozi tyż sztrofa do 2 lŏt heresztu jak tyż sōndowy zakŏz kludzyniŏ wozideł.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza