Stecin/Wroclau/Opolen/Gliwic

Stecin/Wroclau/Opolen/Gliwic

Miasto, ftorymu przajesz, je gynau choby ty.
Ône mŏ tela schichtōw, wiela i na ciybie życie naciepało.
Je mischungym tygo, co se za starygo piyrwy żarło na zabito,
a dzisiej w naszych czasach je zônaczōne do kupy.

Architektura je starŏ, nierŏz poniszczōnŏ,
corŏz barzij zadbanŏ i wyrichtowanŏ jak kedyjś,
w czasach, ftorych chnet żŏdyn z nŏs już nie znŏ.

Ludzie zajś sōm nowi, inksi,
nie yno skuliż tygo, że czasy se zmiyniōły a my z ônymi,
yno skuliż czasu zmianōw, ftore bōły rŏz, dŏwnij, jak zmiyniyli ludzi.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dzisiej, sam, egal kajś je,
wiysz, że gynau te miasto je choby ty.

Struktura je choby za starego piyrwy,
ale to, co je naôbkoło je nowe, inksze.

Unterschied je yno w bezugu jednygo do drugygo:
twoje za starygo piyrwy je tym, co je nowe do miasta,
a to co je inksze do ciebie, je stare jak świat do ônygo.

A ty, egal jako by nie bōło,
bieresz te miasto pod swojŏ rynkam,
a przajesz mu,
jak yno umiy czowiyk swojymu heimatowi.
Ôdkrywŏsz schichta po schichcie to,
co bōło na tym gebiecie
jak i to, co je w ciybie drine.

Bieresz je, ône biere ciybie,
bieresz te, co se zdŏ być starym, a je nowe do ciybie.
Dziynki tymu tyż lepij se ôdkrywŏsz
i ôdnojdujesz w ôbu światach,
ôbu swojych.

Dej pozōr tyż:  75 lat temu zmarł Gerhart Hauptmann

*******

 

Przajesz mie jak jŏ cie
Zdŏ se mie że ja.

Gŏdać niy gŏdŏsz,
Milczyć nie milczysz,
Dyć gŏdać se zdŏ że umiysz,
ale słyszeć niy moimi umia uszōma,
yno kożdymi narŏz sinnōma.

Twoja gŏdka je inkszŏ
niż kożdymu se zdać zdŏ.

Przajesz mie jak jŏ cie
bo inkszym nie zdŏ sie,
że tak je.
A mie?

Mie einfach blank ygal to je
co inkszym sie zdŏ
a niy mie.

Ôda na Ślōnsk
2014

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza