Stanisław Neblik: Jako uczyć jynzyka ślōnskigo?

Ze wszystkich strōn słyszy sie płacz, jako to ta Warszawa je niydobro, bo niy chce nōm dać uczyć jynzyka ślōnskigo we szkole. Dyć, jo se tak myśla, wiela to pōmoże, jak już nōm sie zgodzōm uczyć tego jynzyka? A możno trza sie spytać inakszy: wiela to zaszkodzi tymu jynykowi? Możno sie sam terazki kery na mie pogorszy. Jako, zgoda na uczyni jynzyka ślōnskigo we szkołach może mu zaszkodzić? Mie sie zdo, że może, jak bydymy kogoś „zmuszać” do tego uczynio. Tōż co robić? Niy uczyć? Uczyć!!! Najlepszōm naukōm je dobry przikłod, tōż trza ludziōm, tym starszym i tym młodym, pokozać tyn dobry przikłod, coby chcieli sami sie uczyć, coby prosiyli sie ô to. Jako to zrobić? Godać – dycko a wszyndzie. Znane Ślōnzoki muszōm zacznyć godać publicznie. Cały czas je tego za mało. Idzie welōnek, wybory, godo sie ô jynzyku ślōnskim, nauczaniu regiōnalnym, ale wszystko to godo sie … po polsku. Jo rozumia, że niy kożdy poradzi godać, abo mo ta ôpowoga, coby godać po ślōnsku do cudzych ludzi, ale bez tego dobrego przikładu niy namōwiymy ludzi do godanio, ani uczynio sie po ślōnsku. Cały czas my sami robiymy za mało, comy ludzi namōwić do godanio, czytanio a pisanio po ślōnsku. Je to tak trudno zrobić strōna ŚPR po ślōnsku?  Abo chocioż te pora pōnktōw programu napisać w jynzyku ślōnskim? Padocie, że Wōm niy trza zgody ze „cyntrale”, tōż pokożcie, że godać po ślōnsku niy yno niy ma gańba, ale je to coś, czym sie mogymy chwolić. Możno wtedy niy trza bydzie ludzi „zmuszać” do uczynio sie  po ślōnsku, yno ci ludzie zmuszōm władza, coby im dała ta przileżytość do uczynio sie.

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Szarlota

 

Nic, a nic

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dziadku, co mówisz? – pyto sie wnuk starzika –

Wiesz, że ja tych słów nic, a nic nie chwytam.

Nic już, nic – pado starzik – tak se yno płacza.

Co by se pogodać, trza by nōm tłōmacza.

 

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza