SONŚ – sztyjc legalne

Jak informuje Stŏwarziszyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij gericht KRS przedłużōł ô rok ôsobowoś prawnõ dlŏ tego ferajnu.

Przipōmniymy: Stŏwarziszyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij zbiyrało do siã ludzi, kerzi sami uznŏwajōm, że sōm nŏrodowości ślōnskij. We grudniu 2011 roku, sztyrnoście lŏt ôd czasu, jak ôsoby narodowości ślōnskij piyrszy rŏz chciały sie stŏwarziszyć, udało sie ôd sōndu dostać zgodã na legalne działaniy.

Człōnkami tej ôrganizacyje mogli być niy yno ci, kerzi deklarujōm, że sōm Ślōnzŏkami. Człōnkami spiyrajōncymi mogli tyż być ci, kerzi niy głoszōm sie Ślōnzŏkami, ale im przajōm i chcōm im pōmŏgać.

Fest ważne dlŏ SONŚ bōło dbać o tã ślōnskõ „inkszość” nŏrodowõ. Chcieli dŏwać pozōr przede wszyjskim na nasz jynzyk, tradycyje a kultura.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ale to, iże we mianie ferajnu bōło nŏrodowoś ślōnskŏ, to nie podobało sie prokuraturze i chcieli ôd Nojwyższego Gerichtu kasacyje rejestracyje SONŚ. We 2013 roku Nojwyższy Gericht prziznoł recht prokuratorowi i kŏzoł ôzwiōnzać SONŚ. SONŚ sie z tym nie zgodziōł i wniōs skarga do Europejskygo Trybunału Praw Czowieka we Strassburgu. Europejski Trybunał przijōn we 2017 skarga i SONŚ czekŏ na decyzyjŏ. Skuli tego SONŚ wnioskuje co rok ô przedłużyniy likwidacyji do czasu decyzyji ze Strasburga. KRS drugi rŏz sie zgodziōł na wniosek SONŚ i dostoł zgoda na wydłużyniy likwidacyji do kōńca listopada 2019. Ôznaczŏ to, iże SONŚ nie może aktywnie działać, ale durch mŏ ôsobowoś prawnõ i w razie wygranej we Strasburgu nie bańdzie trza go jeszczy rŏz zakłŏdać.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza