Ślōnzŏk szefym czeskigo hokeja

Alois Hadamczik ôstoł nowym prezydyntym Czeskej Federacyje Hokeja. Zmiyniōł na tej szteli Tomáša Krála. Alois Hadamczik, kery pochodzi ze Krawarzy na Ślōnsku, wygroł już w piyrszej rōndzie welōnku, kaj dostoł 31 głosōw. Bōło to wiyncej jak reszta kandydatōw społym: Jiři Šlégr, Dominik Hašek, Bedřich Ščerban i Otakar Černy.

Alois Hadamczik narodziōł sie we 1952 roku i pochodzi ze familije, w kerej gŏdało sie pō niymiecku, a czeskigo nauczōł sie dopiyro we piyrszej klasie szkoły podstawowej. Je bratym ôd Evžena Hadamczika, kery bōł dwa razy majstrym Czechosłowacyje ze Banikym Ôstrawa we fusbalu.

Alois Hadamczikniy mioł srogich sukcesōw jako aktywny hokeista, ale doczekoł sie jych już jako tryner. Ze manszaftym Trzińca zdobōł srebro i brōnz ligi czeskej, ze manszaftym Witkowic dwa razy srebro i rŏz brōnz, a ze Spartōm Praga dwa razy brōnz. Bōł tyż trynerym czeskej reprezentacyje, z kerōm zdobōł rŏz srebro, a dwa razy brōnz.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w lipcu – śląskie kalendarium

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza