Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ zaregistrowanŏ

Po 181 dniach ôd słożyniŏ antragu do Gyrichtu Ôkryngowego w Warszawie Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ ôstała wpisanŏ do ewidyncyje partyji politycznych. To jedno z nojdugszych postympowań we sprawie registracyje partyje w historyji III Republiki.

Antrag ô registracyjõ ŚPR ôstoł posłany 13 paździyrnika 2017 roku, przidano było do niego 1300 podpisōw ôsōb, co spiyrały zgłoszynie partyje, chociŏż ôrdōnek wymŏgŏ ino 1000 klałōw. Pod kōniec stycznia 2018 roku gyricht wezwoł wnioskodŏwców ô słożynie ekstra listy podpisōw, co ôstały posłane miesiōnc niyskorzij. Warszawski gyricht poztywnie sweryfikowoł losowo ôbrane 200 podpisōw i 12 kwiytnia 2018 roku uzdoł wpisać Ślōnskõ Partyjõ Regiōnalnõ do ewidyncyje partyji politycznych.

Registracyjŏ Ślōnskij Partyje Regiōnalnyj otwarła możebność aktywnego włōnczyniŏ sie miyszkańcōw regiōnu w budowanie nowyj formacyje. We sztwŏrtek, 10 mŏja, ô godz. 12.00 wziōnła fungować elektrōnicznŏ registracyjŏ czōnkōw. Styknie wejś na zajtã partiaslaska.pl/dolacz i wypołnić deklaracyjõ czōnkowskõ. – Ôd pŏru miesiyncy zgłŏszajōm sie do nŏs ôsoby, co chcōm zapisać sie do ŚPR. Z wiynksza do tyj pory niy były swiōnzane z politykōm. W kōńcu bydōm mogły przistōmpić do projektu politycznego, na kery miyszkańcy Ślōnska czekajōm ôd lŏt – gŏdŏ Henryk Mercik, lider regiōnalistōw.

ŚPR niy marniyło czasu w czasie czekaniŏ na registracyjõ. Partyjŏ dyskutuje ze regyrōnkowym „Programu dlŏ Ślōnska” i narychowała inksze propozycyje programowe, m.in. 3×1% VAT dlŏ lokalnych regyrōnkōw, program Strzōdmieście+, projekt regiōnalnego systymu gospodarowaniŏ ściepkami, nowe rozwiōnzania w systymie edukacyje abo projekt bany aglomeracyjnyj. Dziynki zaangażowaniu lidera ŚPR Henryka Mercika, podarziło sie dokludzić do dodaniŏ banhofu PKP we Wielkich Hajdukach w nec dalekobieżnych liniji banowych. Liderzi ŚPR trefiajōm sie tyż z miyszkańcami Ślōnska (m.in. w Katowicach, Rybniku, Tarnowskich Gōrach jak tyż Rudzie Ślōnskij). Partyjŏ mŏ za sobōm tyż kōnwyncyjõ programowõ, co ôdbōła sie we Tyjatrze Ślōnskim w Katowicach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 12.03.2023

Zdrzōdło: materyje presowe

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza