Ślōnskŏ Ferajna na pielgrzymce Mniejszości Narodowych i Etniczych

03 czerwca w sanktuarium na Górze św. Anny (województwo opolskie) została odprawiona msza św. za mniejszości zamieszkujące Górny Śląsk, której przewodniczył arcybiskup Bambergu – ks. Ludwig SCHICK oraz biskup opolski – ks. Andrzej CZAJA. Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Dar jedności w Duchu Świętym – niech będzie z Wami wszystkimi.” W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele mniejszości niemieckiej oraz goście z Austrii i Niemiec. Największą grupę – jak co roku – stanowili członkowie mniejszości niemieckiej z województwa śląskiego i opolskiego. Zabrakło Romów, którzy z powodu żałoby – zgodnie z tradycją – nie uczestniczyli w nabożeństwie. Już po raz ósmy na Górze św. Anny była również Ślōnskŏ Ferajna. Członkowie i sympatycy stowarzyszenia – co roku – modlą się o uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną. „Do Pōnbōczka rzykomy, na uważanie ślōnskij nacyji czekŏmy” – głosił napis na banerze mysłowickiego stowarzyszenia. W nabożeństwie uczestniczyły władze mniejszości niemieckiej – Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych – Bernard GAIDA, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego Martin LIPPA oraz Wiceprzewodniczący – Eugeniusz NAGEL, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim – Rafał BARTEK oraz Poseł na Sejm – Ryszard GALLA. Przybył również ambasador RFN w Polsce – Rolf NIKEL.
Mirella DĄBEK

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza