Ślōnski Sztwortek z Fojermanym – autorym „Bojek Fojermana”

Po dugszym czasie prziszli my zaś nazod ku rychtowaniu „Ślōnkich Sztwortkōw” we Rybniku. Ôrganizatorami Ślōnskich Sztwortkōw sōm Dymokratyczno Unijo Regijōnalistōw Ślōnskich, a Halo Rybnik, Pōnkt Miejskij Informacyje, kery idzie trefić we Rybniku na ul. Sobieskigo 20. Tref bōł jeszcze ôn-line, ale mōmy nadzieja, co po feryjach, na podzim, bydymy mōgli sie zaś trefiać z Wami Wszystkimi do kupy. Tym razym nawiydziōł nas Stanisław Neblik, „Fojerman”, na swojij trzikołowej maszynie, a co my robiyli i ô czym my godali możecie se ôbejrzeć na filmiku:

https://www.facebook.com/halorybnik/videos/165460975535956

Jōzef Porwoł

Dej pozōr tyż:  Seasons in Opole / Oppeln: An Elgin Marbles Case?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza