Ślōnski jynzykym regiōnalnym!

Ślōnskŏ gŏdka uznanŏ bez polski Sejm za drugi ôkrōm kaszubskigo jynzyk regiōnalny w Polsce. Za głosowało 236 posłōw, a przeciwko 186. 5 posłōw sie strzimało. Tera projekt trefi do Senatu, kaj bańdzie welowany 8 maja, a potyn trefi do podpisu ôd Prezydynta Polski.

Jak tak sie stanie ślōnski trefi do nauki we szkołach, bańdzie mōc być używany miyndzy inkszymi jako jynzyk na tabulach mian ôd miejscowości i kōntaktach z amtami.

 

Dej pozōr tyż:  Joanna Schaffgotsch patrōnkōm szkoły w Kopicach!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

7 kōmyntŏrzi ô „Ślōnski jynzykym regiōnalnym!

 • 11 mŏja 2024 ô 12:53
  Permalink

  Mój list do prezydenta Andrzeja Dudy:
  Panie Prezydencie!
  Bardzo żałuję, że niegdyś w wyborach głosowaliśmy, ja i moja żona, za Pana kandydaturą. Zapowiedział Pan odmowę podpisania ustawy o języku śląskim. Nie będę rozważał pańskich argumentów za odmową, konkluzja jest jedna – jest Pan wrogiem Ślązaków i oni tego nie zapomną. W przyszłych wyborach parlamentarnych czy prezydenckich będą głosowali przeciw PiS-owi i kandydatowi z PiS-u na prezydenta. Przez cały czas swojej, dwukadencyjnej prezydentury, nie potrafił Pan być prezydentem samodzielnym politycznie, lecz posłusznie realizował Pan politykę Prawa i Sprawiedliwości, a ściślej politykę Jarosława Kaczyńkiego. Nadzieja Ślązaków leży w bliskim końcu pańskiej prezydentury i w podpisaniu ustawy przez nowego prezydenta, który nie będzie służył PiS-owi. O polityczną klęskę PiS-u będę się starał w mojej działalności publicznej.

  Ôdpowiydz
 • 28 kwiytnia 2024 ô 22:37
  Permalink

  Wer wird entscheiden, welche Form korrekt ist und welche nicht? Wir sollten mindestens fünf schlesische Sprachen haben! Ihr seid politisch motiviert und das wird das Erbe Schlesiens tatsächlich zerstören.

  PS. Wie kann ich die Sprache dieser Seite auf Deutsch ändern, um diese albernen “schlesischen” Diakritika zu vermeiden?

  Ôdpowiydz
  • 29 kwiytnia 2024 ô 11:24
   Permalink

   Wer wird entscheiden? Die Oberschlesiern 🙂 Wie ich sehe ist die Erbe Schlesiens bei Ihnen schon zerstört, aber keine Angst: es gibt noch genug Aktivisten, die etwas dagegen tun.

   Ôdpowiydz
   • 30 kwiytnia 2024 ô 00:18
    Permalink

    Ja, natürlich, einige randständige Überdenker, die alberne Orthografie erfinden, um staatliche Gelder zu bekommen, um diese albernen Namen umzusetzen. Wie werdet ihr Beuthen umbenennen?

    Ôdpowiydz
    • 1 mŏja 2024 ô 17:21
     Permalink

     die “alberne Orthografie” wurde vor über 15 Jahren entworfen und setzt sich durch. Würdest du etwas ausdenken um dann 15-20 Jahre an mögliche Unterstützung des Staates zu warten? Na dann mal los…

     Ôdpowiydz
 • 27 kwiytnia 2024 ô 12:49
  Permalink

  Je żech fest rod, że tyroz to uż urzyndnie możno godać, że nosza godka je “jynzyk”. Ja, wiym, że to niy ma jeszcze blank ôficjalnie, ale durch. Mom ino nadzieja, że tyn “prezydynt” tyroz tygo niy zawetuje, ale niy mogym pedzieć, że niy myslim se iż zōwizō to zrobi. Ale ja, jak padajōm, nadzieja umiyro ôstatnio. Zōwizō, nawet jak by mioł to zawetować, to tak mi sie zdo, że uż po nostympnym welunku bydzie taki prezydynt, co niy zawetuje, i choby co to sejm zaś to przegłosuje tedy (przinojmnij tako mom nadzieja). Jeszcze na kōniec życzym wszytskim zdrowio, jo, Ślōnzok kapke z Czech, kapke z Polski, tyroz mieszkajōncy we Warszawie. Czau!

  Ôdpowiydz
 • 27 kwiytnia 2024 ô 05:01
  Permalink

  Przesyłom bardzo dobry komentorz mojego kolegi Jasia Lubosa od gry w “go”.
  A to ten tekst mojego kolegi Jasia Lubosa od gry w „go” dla tych którzy nie mają Facebooka
  Ô ślōnskim jynzyku, politykierach a Milchu…

  Zaglōndołech na rajcowani we polskim Syjmie. Ô jynzyku ślōnskim. Gupi rajcowani – dyć kożdyn, kery to czyto, czyto po ślōnsku, niy po marsyjańsku, pra? Nale rozumia, co politykiery tyż muszōm mieć robota, beztuż poradzōm ugodować ô powiadoczkowej rzici Maryny, aby yno godać.
  Rajcowani skuli tego, co jynzyk ślōnski mo byś nacechowany za regiōnalny we polskim prawie. Dojrzoli Poloki ku tymu. Trza było wielgij roboty: ōd Marka Plury zaczyntej, nale kludzōnej zajś bez Łukasza Kohuta, Monika Rosa a Macieja Kopca. Cechunek tego prawa słozyła Monika Rosa. Nale najsrogszo robota zrobił mōno Łukasz Kohut – kery wkludził ugodowani ô jynzyku a etniczności ślōnskij do polskich mediōw warszawskich i co zocniyjsze: ku rajcowaniu miyndzy najsrogszymi polskimi politykierami. Zoca im.
  Trocha śmiychu było zaglōndać na tych, kerzi jeszcze porajś lot tymu wynokwiali na jynzyk ślōnki, a terozki kabot ôblyki na drugo strōna i przichwolajōm mu. Nale zwyrtła się partyjno polityka, to i ône kabot zmiynili. Dobrze, co partyjne bossy prziszły na koniec po rozum do gôwy (jeszcze roz: zoca Łukasz Kohut, niy kożdyn wiy abo pojmuje, wiela ku tymu roboty trza było zrobić).
  Było tyż trocha takich kerzi wynokwiali. Ja – żodyn niy moge być udziwōny: te ôd Konfederacyje, a ôd PISu. PIS poleku luftu upuścił – sōm tam i takie, kere po cichu abo i głośno ślōnskimu prziklaskujōm. Nale Kōnfederacyjo…
  Ône – jak kery niy wiy – ôpiyrajōm się na idyjach Dmowskigo. To boł taki gizd, kery chcioł Polski we granicach ruskigo cysarstwa, nale polski nacjonalisty a szowinisty majōm ku nimu zoca i sztyjc kludzōm swoji partyje podle Dmowskigo. Beztuż żodyn niych się tyż nie dziwuje ruskim symapiōm Brauna abo Bosaka – ône inakszy nie poradzōm, tak stoji we pismach Dmowskigo. Najwiyncyj wajoł przeciw ślōnskimu chôp, kery nie poradzi skryć, co jest Ślōnzokiym, ślōnski akcynt na zicher mo z dōma: Rōman Fritz, kōmpel Brauna, jedyn z szefōw Kōnfederacyje Korōny Polskij. Jak kery się dziwuje, że Ślōnzok zwalczo ślōnski prawa, to myśla, co niy zno historyji. Poloki na zicher pamiyncōm ô janczarach: poturczōnych Polokach, kere były najgorszymi wrogami Polski a Polokōw. Nale niy trza zaglōndać tak daleko. Jest lepszyjszy, a srogszy przikład, barzij nawet sztimujōncy ku Fritzowi. Był ôtok taki Erhard Milch, synek ôd żydowskigo aptykorza. Potym boł we władzach NSDAP, boł tyż feldmarszałkiym Luftwaffe. We kōńcu zasōndzōny za zbrodniorza wojynnego. Tyż zwalczoł prawa swojij nacyji. Tyż wlazowoł do rzici wrogom swojij nacyji. I tyż po cichu bez swojich kōmpli ze partyje poważany boł za untermynsza. I na kōniec kożdyn jedyn zwyrtnou się ku nimu rziciōm – nawet własno familio. Zawdy, we kożdej nacyji taki podciepy były, sōm i bydōm. Nale tyż zawdy na sōm koniec ôstowajōm same, żodyn niy chce ś nimi potym być. Niy dziwota: taki Kałuża ôbrzidzo ludzi, a ôn podle Fritza za małego paciuloka moge robić…
  Terozki bydzie welowani – jynzyk ślōnski przyńdzie – i nowe prawo pōńdzie ku prezydyntowi Dudzie do szrajbniyńcio. Ôni mogōm to podpisać, abo niy. Żodyn niy wiy, co tyn borok zrobi. Nale niy poradzi nas ukrziwdzić: we kożdym przipadku, zowizou trza bydzie wkludzić do Syjmu nowy cechunek: ku uznaniu ślōnskiej etniczności we polskim prawie. Beztuż potrza nōm dalij Łukasza, Moniki a Macieja, potrza nōm jejich roboty. Zajś jak Duda niy podpisze – to styknie pamiyntać, co ôn sie straci za porajnoście miesiyncy, a nie bydzie wiyncyj szkodnikowoł. Tylaż tyż czasu pōńdzie nowy cechunek – ô etniczności – s kerego przi ôkazji tyż jynzyk ślōnki bydzie wkludzōny do polskigo prawa.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza