“Ślōnski czytani” – IX Ślōnski sztwortek DURŚ

Dzisioj 22.11.2018r ô piōntej po połedniu we HALO RYBNIK bōł już IX tref zrychtowany bez Demokratyczno Unijo Regijonalistōw Ślōnskich ze seryji „Ślōnski sztwortek”.

Tymat na dzisioj to : “Ślōnski czytani”, abo wspōłczesno literatura ślōnsko, kero czytajōm człōnkowie DURŚ.

Byli my radzi, co przyszli zacni goście – poety a pisorze, kerzy czytali swoje kōnski swojich utworōw: Regina Sobik, Bogdan Dzierżawa (Utopek), Andrzej Piontek, Stanisław Neblik (Fojerman). Krōm nich człōnkowie DURŚ przeczytali miyndzy inkszymi utwory Lucyny Szłapki, Marcina Melona, Marcina Szewczyka, eli “Małego Princa” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, kery przetłōmaczył Grzegorz Kulika, a wiela inkszych. Tref sie skōnczōł przyśpiywkami znanego poety ziymi rybnickij Bogdana Dzierzawy, kery piyknie przygrwoł se na ôrgankach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Orzesze - Zazdrość. Historia pewnego grobu i dramatu rodziny Grzonka

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza