Ślōnske manszafty retuje…korōnawirus

Korōnawirus przisporzōł starości gospodarce, a przez to i szportowi. Ale korōnawirus to nie yno finansowe problymy dlŏ manszaftōw, ale tyż nie rŏz skuli przerwaniŏ szpilōw nie jedyn manszaft starciōł latoś szansa na awans. Sōm też ale dwa ślōnske manszafty, kerym korōnowirus paradoksalnie uretowoł żywobycie.

Latoś w lidze czeskej nie szło manszaftōm z Karwinej i Ôpawy. Ôd zimy durch bōły na placach, kere miały ślecieć do drugej ligi abo bić sie ô utrzimaniy we barażach. Do kōńca sezōnu ôstały jym jeszczy 3 szpile. Ale nojpiyrw liga przerwała skuli zakażyniŏ 3 fusbalŏrzy we Karwinej. Kiedy już cołki manszaft przeszoł kwarantanna, a fusbalŏrze po 2 tydniach mieli wynik negatywny, to dokōńczyniy ligi miało napoczōnć sie dzisiej. No i zajś pojawiōł sie nowy problym, bo zakażōnego fusbalŏrza zgłosiyli we Ôpawie. Skuli tego cołki manszaft musi iś na dwa tydnie do kwarantanny, a nowe szpile szłoby napoczōnć dopiyro we siyrpniu, kiedy już ôd 2.08.2020 napocznie sie nowy sezōn 2020/2021.

Skuli tego Fusbalowy Ferajn Czeskej Republiki (Fotbalová asociace České republiky) zadecydowoł, co liga je przerwanŏ i latoś nie śleci żŏdyn manszaft. Ze drugej ligi wlezōm dwa manszafty i we nowym sezōnie w piyrszej lidze bańdzie 18 manszaftōw, a we drugej yno 14. Skuli tego tyż w nowym sezōnie nie bańdzie granŏ rōnda dodatkowŏ a majster ôstanie ustalōny po 34 szpilach.

We nowym sezōnie mogymy sie radować zajś na 3 ślōnske manszafty we I czeskej lidze (Banik Ôstrawa, Slezsky FC Ôpava i MFK OKD Karwinŏ) i 1 w drugej (Fotbal Trziniec).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 15.01.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza