Rybnik: XXVII Ślōnski Sztwortek

Kaj zajadymy bez edukacyji regijōnalnej? Ôdpowiy nōm na to pytani Joanna Stebel-Krupińska, kero ôd trzech lot kludzi projekt Sassy Silesian. Ôdkrywo tam zapōmniane i nieroz niewygodne dlo współczesnyj narracji historycznej karty ślōnskij historyji, zwiydzo pozostałości downyj potyngi przemysłowyj, ruiny zōmkōw i dworōw, w kerych pomiyszkali piyrwej nasi starziki, jak i inne place – najczyńścij ôpuszczōne i zniszczōne.

Zaproszōmy na spōlno rajza po meandrach ślōnskij historyji, już we 27 trefie Ślōnskigo Sztwortku w Halo Rybnik

Kiedy? 24.02.2022 ô 16.30

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.01.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza