Rybnik: XXIII tref “Ślōnski Sztwortek”

Demokratyczno Unijo Regiōnalistōw Ślōnskich zaproszo na piyrszy po wakacyjach i w czasie pandemiji koronawirusa “Ślōnski Sztwortek”. Ôdbydzie sie ôn 22.10. 2020 roku ô pōł piōntyj po połedniu we Halo Rybnik. Bydzie to już XXIII tref ze seryji “Ślōnski Sztwortek”. Terozki pod mianym: “Ôd Ślōnskigo kopciuszka do Pani na Kopicach”. Ôpowiy nōm ô tym autorka ksiōnżki “Śląski kopciuszek” pani Gabriela Anna Kańtor.
Na trefie pudzie nie yno posłōchać ale tyż pogodać a poklachać. Pudzie tyż napić sie kafyju a tyju.
Proszymy ô gibki zapisywanie sie na wydarzyniu FB DURŚ, bo ze wzglyndu na COVID placu je myni ôd chyntnych .

Dej pozōr tyż:  Drōgi do niymieckij gŏdki

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza