Rybnik: Cyntrum do przesiodanio sie

Przi ul.Kościuszki, kole banohowa stawiajōm cyntrum do przesiodanio sie, co bydzie noleżało do zistymu zrōwnoważōnej mobilności miejskij.

Cyntrum do przesiodanio sie kole banhowa bydzie miejscym dlo kolorzi, kaj bydōm sztyndry na koła, szranczki, szyldy, ławki a hasioki.

Ludzie, co jeżdżōm do roboty np. cugym do Katowic, bydōm mōgli przijechać na banhōw na kole, ôstawić go tam pod szyldym zanknyte, a jak przijadōm nazod, to zaś siednyć na koło.

Na cołkim placu bydzie poukłodano trelinka, bydōm grzōndki na kwiotki a trowniki. Postawiōne bydōm tyż ławki z egzotycznego drzewa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Cyntrum do przesiodanio sie, to je jedyn z elemyntōw, co płaci za to UE, a przinoleżōm ku tymu tyż miedzki dlo kołōw. Inksze rzeczy, co ku tymu przinoleżōm, to sōm cyntra do przesiodanio sie przi banhowie na Paruszowcu a na Banhowie dlo Autobusōw, ale tyż miedzki wzdłōż ul.Żorskij, Raciborskij, a kōnsek tyż pogroble kole Nacyny .

Człość, to je siedym zadaniōw – pado Prezidynt Rybnika Piotr Kuczera. Trzi zadania, to je postawiyni cyntrōw do przesiodanio sie, coby szło tam ôstawiać koła, abo auta. Sztyry inksze zadania, to je szykowani miedzek dlo kołōw.

Na cołki tyn projekt udało sie Rybnikowi dostać ze Unije praje 10 mln zł.

Fotografije: Agnieszka Skupień (UM Rybnik)

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza