Ruda Chebzie: Grzegorza Chudego “Wōngel i szmaragdy”

Wōngel i szmaragdy

Wystawa akwareli Grzegorza Chudego na banhofie we Chebziu

Hań downo ftoś mi pedziōł fest piykno bojka ô Szmaragdowyj Wyspie, kero je blank inkszo niż tyn ańfachowo-prozaiczny świat naôbkoło nos. Kożdy je szczynśliwy, trowa je zielyńszo niż u nos, zamiast autokōw mōcie ôwieczki, a na niebie durś je hangniynto gryfno danga (pod niōm siedzōm leprechauny, kere wachujōm bōnclokōw ze złotym). Na koniec pedzieli mi, co ta bojkowo kraina richtiś istnieje, mianuje sie Irlandyjo i idzie hań rajzować. Nale jo niy chciōł, bo żech sie bōł, co ôkoże sie, że to je wichlyrstwo i Irlandyjo je tako sama jak reszta świata. Yntliś żech sie do nij przekludziōł i wiycie co? Niy rozczarowōłech sie. We lufcie woniajōm celtycke mity, trowa je richtiś zielyńszo, ludzie sōm szczynśliwsze, sōm ôwieczki i danga, leprechauna żech niy trefiōł nale pedzieli mi, co ône terozki sōm wylynkane, coby im ftoś tego złota niy zachachmynciōł. To bōł do mie taki trocha miszōng prozy i celtyckij liryki, bo przeca skludziōł żech sie tam skuli roboty. Nale chobyś sie sztresowōł tym, co manager prawie ci nazdōł, to lepij sie sztresować jak naôbkoło mosz take landszafty, pra? Zowdy lepij je żyć we bojce, niż we ôszkliwyj prozie ludzkigo żywobycio.

Maszina do klupanio tepichōw

Trzecie ôko Grzegorza Ch.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ino niy kożdy poradzi to zoboczyć. Musisz mieć cosik choby trzecie ôko, maszketno zorta wrożliwości. Hań kaj niykere widzōm ino trowa i ôwce, inksze widzōm mityczno celtycko kraina. Choby sam u nos, na Ślōnsku. Jedyn widzi ino maras i niydoinwestowano postindustrialno erbowizna. Inkszy widzi magiczno Silesia, kaj miyndzy ajnfartami durś smykajōm sie duchy naszych starzikōw. Choby tamta downo Silesia żyła sztyjc wele nos, ino niy kożdy poradzi jōm zoboczyć. Malyrz (niy ino malyrz, nale tukej godōmy prawie ô jego malowaniu) Grzegorz Chudy na zicher poradzi. (Je to ino cufal, co chop poradzi zoboczyć ta inkszo Irlandyjo i ta inkszo Silesia tyż? Dyć przeca to je tyn som Grzegorz Chudy, kerego znocie jako frontmana “Beltaine”, uwożanego manszaftu, kery promuje irlandzko muzyka. Jo myśla, co to niy może być cufal.) Eli Wy tyż poradzicie, to musicie zjechać na banhof do Chebzio, kaj bydzie szło ôglōndać akwarele Chudego. Eli niy poradzicie, tym bardzij musicie! A we niydziela bydzie szło posuchać sie mojij godki z Grzegorzym ô jego celtycko-ślōnskich inspiracjach.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Rusza świąteczny jarmark
Luftbana i kościół pw. Św. Jana (Bytom)

Leprechauny! Jerōna, kaj sōm leprechauny?!

Gynau. Jo zowdy miōł tyn gyfil, co na Ślōnsku ftoś na mie kuko z gulika, abo zza winkla, abo z ajnfartu. Ciynżko pedzieć fto: możno utopek, możno jaroszek abo jakeś inksze diobły? Niy roz wejrza w gymba jakigoś Ślōnzoka i wetnōłbych sie, co to niy ma richtiś Ślōnzok, ino jakiś stworok, kery Ślōnzoka ino udowo. Malować niy poradza, beztōż niy pokoża Wom ô czym godōm, ale Grzegorz Chudy poradzi i na jego ôbrozach widać małe czorne stworoki, na kere ôn godo “Beboki”. Padocie, co to niy mogōm być richtiś beboki? Za małe, ja? Jo myśla, eli ftoś mo fotografijo takigo beboka i mu pokoże, to Chudy do sie przegodać. Nale zaczym tako fotografijo zoboczymy, to muszymy ôstać przi Grzegorzowych bebokach. Te beboki sōm choby irlandzke leprechauny, take wandrusy miyndzy mitycznōm Silesiōm a ańfachowōm prozōm żywobycio. I ô nich tyż bydymy godać.

Maszina do robiynio larma

Festiwal Polska-Eire 2021, Stacja Bibliotyka-Chebzie, ôd piōntku do niydziele. Godka Marcina Melona z Grzegorzym Chudym w niydziela czwortego lipca, napocznie sie ô czwortyj popołedniu a skończy sie trzi ćwiyrci na piōnto. Wystawa akwareli Grzegorza Chudego pōdzie ôglōndać aże do ôziymnostego lipca.

Zdzrzōdło wodniokōw: www.grzegorzchudy.pl

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Ruda Chebzie: Grzegorza Chudego “Wōngel i szmaragdy”

 • 30 czyrwnia 2021 ô 17:12
  Permalink

  Piykne, a Kościōl pw. Św Jana WE Bytōmiu je fest podany na Kościōl pw. Św Jacka WE Rozbarku.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza