ŚF: Rozdōmy żōłto-modre bandy ze czŏrnōm szlajfkōm

26 januara ô godz. 12.00 ze katowickigo Placu ôd Wolnoście sztartnie X Marsz Pamiyńcie ô Zgodzie, kerygo ôrganizatorym – jako co rok – je Ruch Autonomije Ślōnska.

Pŏra minutōw przed wymarszym Europosył Plura Marek a Ślōnskŏ Ferajna bydōm rozdŏwać żōłto-modre bandy na ramiyniy. Kŏżdŏ ś nich bydzie mieć za bajlaga czŏrnŏ szlajfka. Tym symbolikowym knifym untersztrichujymy, co nŏsz marsz spamiyntuje dramatikowe przileżitoście, kere miały plac po wlyziyniu Sowieckij Armijej na Gōrny Ślōnsk a kere ôd 2011 roku mianujymy za Tragedyjŏ Gōrnoślōskŏ.

ROZDAMY ŻÓŁTO-NIEBIESKIE OPASKI Z CZARNĄ WSTĄŻKĄ

26 stycznia o godz. 12.00 z katowickiego Placu Wolności wyruszy X Marsz Pamięci o Zgodzie, którego organizatorem – jak co roku – jest Ruch Autonomii Śląska.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kilka minut przed wymarszem Europoseł Marek PLURA i Ślōnskŏ Ferajna będą rozdawać żółto-niebieskie opaski na ramię. Każda z nich będzie mieć dodatkowo czarną wstęgę. W ten symboliczny sposób podkreślimy, iż nasz marsz upamiętnia dramatyczne wydarzenia, które miały miejsce po wkroczeniu Armii Radzieckiej na Górny Śląsk i które od 2011 roku określamy jako Tragedia Górnośląska.

(md)

Dej pozōr tyż:  Pokora na Zaôlziu:  wiecy, kiere sōm nejciynżejsze

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza