Regulamin konkursu na opracowanie lektury po śląsku

z uwzględnieniem aktualniej Podstawy Programowej

 

 • 1
 1. Organizatorami konkursu są Klub Twórców Górnośląskich KARASOL ORAZ Fundacja Nauki i Kultury na Śląsku, zwani dalej Organizatorem.
 2. Konkurs przeprowadzony zostaje we współpracy z panem dr. Gabrielem Toborem, burmistrzem Radzionkowa.
 3. Przedmiotem konkursu jest wykorzystanie na lekcji przedmiotu ogólnokształcącego, zajęć pozalekcyjnych, podczas pracy własnej fragmentu lub w całości lektury obowiązkowej, dodatkowej lub wybranej przez nauczyciela po  śląsku.
 4. Celem konkursu jest wyłonienie laureatów – nauczycielek/nauczycieli oraz/lub uczennic/uczniów, którzy zaproponują najciekawsze rozwiązanie, oraz zachęcenie nauczycielek i nauczycieli do zastosowania innowacji, programów i/lub scenariuszy lekcyjnych z wykorzystaniem lektury obowiązkowej, dodatkowej lub wybranej przez nauczyciela po  śląsku.
 • 2
 1. Konkurs skierowany jest do nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów przedszkoli i wszystkich typów szkół oraz placówek kulturalnych i oświatowych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zwłaszcza do szkół działających na Górnym Śląsku.
 2. Każdy z uczestników może nadesłać dowolną liczbę prac.
 3. Praca konkursowa musi zawierać
 4. a) imię nazwisko autora
 5. b) temat przeprowadzonej/go lekcji/zajęć/innowacji/programu autorskiego
 6. c) nazwę przedmiotu/zajęć
 7. f) metody pracy
 8. Prace konkursowe należy przesłać do 20.11.2023 r. (włącznie).
 9. Dokumentację wraz z wypełnionym załącznikami nr 1 i 2 należy dostarczyć:

– w formie wydruku (osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków , z dopiskiem na kopercie

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

KONKURSU NA OPRACOWANIE LEKTURY PO  ŚLĄSKU“,

decyduje data stempla pocztowego)

 1. Autor scenariusza jest zobowiązany do podania danych kontaktowych: imię i nazwisko,

nauczany przedmiot, szkoła, telefon kontaktowy, e-mail.

 1. Zgłoszona do konkursu praca nie może być wcześniej nigdzie publikowana, a zgłaszający

uczestnik musi być jej autorem.

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej wachtyrz.eu
 2. Prace zostaną opublikowane w formie publikacji online i w miarę możliwości Organizatora jako podręcznik dla nauczycieli.
 3. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 2 stycznia 2024 r.
 5. Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w marcu 2024 r.
 • 3
 1. Oceny prac oraz wyboru laureatów i wyróżnień dokona jury konkursu składające się z osób wyznaczonych przez Organizatorów.
 2. Podczas oceny prac będą brane następujące czynniki:
 3. b) zgodność z celami konkursu (1-10 pkt.)
 4. c) zastosowanie nowoczesnych metod nauczania (1-10 pkt.)
 5. g) własnoręcznie przygotowane pomoce dydaktyczne. (1-10 pkt.)
 6. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie
 • 4

1.Uczestnicy przystępujący do konkursu są zobowiązani nie nadsyłać prac, które naruszają prawa do wizerunku lub praw autorskich osób trzecich.

 1. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszyli.
 2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wypisania, z których publikacji i źródeł korzystali.
 • 5
 1. Uczestnik konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora zgłoszonej pracy, z poszanowaniem autorskich praw osobistych autora do celów związanych z organizacją, przebiegiem, promocją konkursu.
 2. Autorzy zgłoszonych do konkursu prac udzielają Organizatorom nieodpłatnego i bezterminowego zezwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych.
 3. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie narusza ona praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
 • 6
Dej pozōr tyż:  Ilona Kanclerz posadziła klon Marii Cunitz

1.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” dla celów związanych                                  z przeprowadzeniem konkursu przez Organizatorów, w tym w szczególności w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych.

 1. Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swych danych

osobowych w celach związanych z organizacją konkursu.

 1. Na zasadach przewidzianych przepisami w/w ustawy o ochronie danych osobowych

Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania

zaprzestania ich przetwarzania.

 1. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją

z udziału w konkursie.

 1. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy.
 2. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego

regulaminu i jego warunki.

 • 7
 1. Prace zgłoszone do konkursu pozostaną w zbiorach Organizatorów.
 2. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, zastrzegają sobie możliwość odwołania konkursu w czasie jego trwania oraz zmiany liczby przyznanych nagród.
 3. W przypadku odwołania konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatorów.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują

Organizatorzy.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ

TYTUŁ SCENARIUSZA:

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (opiekuna pracy):

E-MAIL:

NR TELEFONU:

NAZWA I ADRES PLACÓWKI (EW. PRYWATNY):

 

Informuję, że zapoznałam się/zapoznałem się i w pełni akceptuję regulamin konkursu.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

…………………………………………………..

podpis uczestnika (lub opiekuna pracy)

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda na utrwalenie na zdjęciach i nagranie wideo wizerunku oraz jego wykorzystanie

 

Ja, niżej podpisany/podpisana ……………………………………………… (imię i nazwisko)

wyrażam zgodę na utrwalenie na zdjęciach i nagranie wideo mojego wizerunku oraz jego bezterminowe wykorzystanie/utrwalenie na zdjęciach i nagranie wideo na stronie internetowej Organizatora, w materiałach informacyjno-edukacyjnych w wersji papierowej i elektronicznej oraz  w mediach społecznościowych.

 

Oświadczam, że niniejsza zgoda jest udzielona nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych                          i terytorialnych. Niniejsze wyrażenie zgody na utrwalenie na zdjęciach i nagranie wideo wizerunku i jego wykorzystanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku/wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka/wizerunku mojego niepełnoletniego podopiecznego.

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych załączoną do niniejszej zgody na utrwalenie na zdjęciach i nagranie wideo wizerunku oraz jego wykorzystanie.

 

………………………………………………

Data i czytelny podpis uczestnika (opiekuna prawnego)

Dej pozōr tyż:  Regulamin Konkursu na opracowanie lektury po śląsku

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do zgody na utrwalenie na

zdjęciach i nagranie wideo wizerunku oraz jego wykorzystanie:

 

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” są Organizatorzy.
 2. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Programu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia – publikacji danych laureata na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych należących do Organizatorów, a także w mediach na podstawie prawa prasowego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika jest:
 4. a) udzielona zgoda na udział w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. b) prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –

ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, kontakt z uczestnikami konkursu.

 1. c) wypełnianie obowiązków prawnie ciążących na Administratorze – obowiązki prawne wynikające w szczególności z prawa podatkowego, w przypadku uzyskania nagrody przez uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. Odbiorcami danych osobowych uczestników Konkursu będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, nasi pracownicy, partnerzy a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych (w szczególności usługi IT).
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane. Nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru social media takich jak Facebook i Youtube.
 4. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania jednakże bez wpływu na ich przetwarzanie przed wycofaniem zgody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udział w konkursie nie będzie możliwy.
 6. Uczestnikowi konkursu przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 1. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEKTURY z listy lektur MEN

Dej pozōr tyż:  Drzewo europosła Łukasza Kohuta

 

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 4-6

Lektury obowiązkowe:

3) René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań);

11) John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem

15) Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym     o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym

Samarytaninie;

17) Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek,

Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce;

Lektury uzupełniające (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym), na przykład:

3) Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów;

lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela

 

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 7-8

Lektury obowiązkowe:

1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna;

7) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;

Lektury uzupełniające (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym), na przykład:

lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Lektura obowiązkowa –  Zakres podstawowy

1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi, Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;

2) Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;

Lektura uzupełniająca – Zakres podstawowy

…lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela….

Lektura uzupełniająca – Zakres rozszerzony

Wolter, Kandyd (fragmenty).

 

Lista lektur (po ślōnsku)

(Podstawa Programowa szkół podstawowych i ponadpodstawowych)

 • René Goscinny,  Jean-Jacques Sempé – Mikołojek

tłumaczenie: Grzegorz Buchalik,

Dodatek:  płyta CD oraz tekst na w plikach MP3.

 • A. Milne – Niedźwiodek Puch tłumaczenie:  Grzegorz Kulik,

Dodatek: słowniczek i audiobook

 • Lewis Carroll – Przigody ôd Alicyje we Kraju Dziwōw

tłumaczenie:  Grzegorz Kulik

Dodatek:  audiobook

Tłumaczenie:   Grzegorz Kulik

Dodatek:  audiobook –

 • R. R. Tolkien – Hobit, abo tam i nazad

tłumaczenie: Grzegorz Kulik

 • Charles Dickens  “Godniŏ pieśń” (A Christmas Carol” (pol. “Opowieść wigilijna”)

tłumaczenie:  Grzegorz Kulik

 • Ajschylos – Prōmytojs przibity

tłumaczenie: Zbigniew Kadłubek

 • Nowy testament po ślōnsku

tłumaczenie: Gabriel Tobor

 • Wolter – Kandyd

tłumaczenie: Eugeniusz Kosmała

Wybór poezji w tłumaczeniu na śląski wg Mirosława Syniawy.

W tym:  Horacy, Angelus Silesius, William Blake, Iwan Kryłow, Joseph Von Eichendorff,  John Keats, Henry David Thoreau, Giacomo Zanella, Frédéric Mistral, Rosalia De Castro, Jaroslav Vrchlický, William Butler Yeats, Patrick Henry Pearse, Osip Mandelsztam, Siergiej Jesienin

Dodatkowo e-book

 • DANTE I INKSI I JESZCZE INKSI – Światowŏ poezyjŏ po ślōnsku

tłumaczenie: Mirosław Syniawa

W wyborze zjdujemy: Hōmera, Katullusa, Han Shana, Matsuo Bashō i Bolesława Leśmiana. Oraz poetycke utwory ze staroindyjskij „Rigwedy” i starochińskij „Ksiyngi Pieśni”.

 • Wiersze i śpiywki Roberta Burnsa REMEMBER TAM O’SHANTER’S MARE – SPŌMNIJCIE SE TAMOWÃ KLACZKÃ
  tłumaczenie: Mirosław Syniawa

(poezja romantyczna)

 

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza