Raubiyrz ze nożym i paralizatorym

35-letni chop nojprzōd zatakowoł kobiytã gołymi rynkami, a za chwilã nożym i paralizatorym. Potym zażōndoł ôd nij piniyndzy. Wszyjsko dzioło sie w pōmiyszkaniu ôd 32-latki. Wylynkanŏ kobiyta przekŏzała napastnikowi piniōndze. Wziōn ôn tyż mobilniŏki jak tyż kluczyk do jeji auta. Jak uciyk ze porwanymi rzeczami, siymianowiczanka powiadōmiyła mōndurowych. Chop bōł chycōny ôd szandarōw po tym, jak niy stanōł do kōntrole drōgowyj. Ôstoł heresztowany.

We ôstatnim tydniu siymianowscy szandarzi ôstali powiadōmiyni ô napadniyńciu na 32-letniõ kobiytã i porwaniu jeji piniyndzy, mobilniŏkōw jak tyż kluczyków do auta. Wszyjsko sie trefiyło we jeji pōmiyszkaniu. Pokŏzało sie, iże chop we swojich poczynaniach bōł brutalny. Nojprzōd targoł sie z kobiytōm i wykryncoł rynce. Użōł na nij paralizatora, a tyż prziłożōł nōż do karku i żōndoł wydaniŏ piniyndzy. Jak sprŏwca uciyk, 32-latka powiadōmiyła ô tym szandarōw. Prokuratura zaczła w tyj sprawie podszukōnek. Szandarzi sprawiali czynności procesowe i ôperacyjne i zbiyrali materyjõ dowodowõ przeciwko raubiyrzowi. Po pŏru dniach ôd napadniyńciŏ tyscy wachtyrze prawa po pościgu chyciyli chopa. 35-latek niy stanōł do kōntrole drōgowyj. Pokŏzało sie, co mioł przi sobie narkotyki. Na siymianowskij kōmyńdzie usłyszoł ôbskarżynie napadu ze niybezpiecznym przedmiotym. Prokuratura społym ze śledczymi wystōmpiyła do sōndu ô tymczasowe heresztowanie 35-letnigo raubiyrza, a sōnd sie na to zgodziōł.

Foto na wiyrchu: KMP Siymianiowice

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza