Raciborscy szandarzi uretowali samobōjcy

Telefōnicznŏ informacyjŏ ôd świadka i gibkŏ interwyncyjŏ raciborskich szandarōw zapobiygły tragedyji. Mōndurowi uretowali modego chopa, co prōbowoł sie pozbyć żywobyciŏ. Desperat trefiōł pod ôpiekã medykōw.

Do dinstu raciborskij kōmyndy wczorej kole godziny 15:10 zatelefōnował świadek, co poinformowoł, iże w ôkolicach wiaduktu banowego nad Odrą, przi ulicy Rybnickij w Raciborzu po glajzach chodzi mody chop, a jego zachowanie pokazuje, iże chce sie pozbyć żywobyciŏ – mŏ zakrwawiōne rynce. Na plac zarŏz skerowany ôstoł patrol prewyncyje. Policyjōny na moście banowym nad Ôdrōm dozdrzeli chopa, a ôn jak ôbejzdrzoł wachtyrzōw prawa, to skoczōł do rzyki. Policyjōny skoczyli do wody i wyciōngli desperata na brzyg. Pokŏzoł sie nim 28-letni miyszkaniec Raciborza. Mōndurowi niydoszłego samobōjcy przekŏzali w rynce medykōw.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: wkrótce ruszy Jarmark Bożonarodzeniowy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza