Przedstawiynie z Galeryje Katowskij nagrodzōne

Przedstawiynie Tyjatru Ślōnskigo „Spójrz na mnie” („Wejzdrzij na mie”) w reżyseryji Adama Ziajskigo, narychtowane ekstra dlŏ Scyny w Galeryji Katowskij i ino tam grane, dostało Nadgrodã Głōwnõ Jury jak tyż Grand Prix, to znaczy Wielkõ Nadgrodã Publiczności 53. Przeglōndu Tyjatrōw Małych Form Kontrapunkt 2018. Docyniōne ôstało podjyńcie ważnego społecznie tymatu we wyjōntkowyj artystycznie formie jak tyż ôsiōngniyńcie rōwnowŏgi pōmiyndzy wizyjōm reżysyra a podmiotowościōm zespołu aktorskigo.

Adam Ziajski, reżyser przedstawiyniŏ z nadgrodōm. Fot.: materyje presowe
Adam Ziajski, reżyser przedstawiyniŏ z nadgrodōm. Fot.: materyje presowe

W przedstawiyniu „Spójrz na mnie”, granym na Scynie w Galeryji Katowskij, wystympuje troje aktorōw i piyńcioro niywidōmych, postrzōd nich trzi ôsoby niywidōme ôd narodzyniŏ. Tyn ôryginalny „tyjatralny reportaż” je podarzōnym połōnczyniym istego życiŏ i wykreowanyj sztuki. Udzioł ôsōb niywidōmych, co sōm bohatyrami przedstawiyniŏ, poruszane tymaty, ôzprŏwki ô dziynnych niyprzileżytościach, uczuciach jak tyż relacyjach sprawiajōm, iże cołke przedstawiynie je przejmujōnce i na dugo ôstŏwŏ we pamiyńci. To prawie te elymynta ôstały docyniōne ôd jury i nagrodzōne na Festiwalu.

– Robiynie tyjatru w przestrzyństwie cyntrum handlowego było ryzykowne, ale zdŏwŏ mi sie, iże kōnszt mŏ srogszõ siyłã, jeźli działŏ na ôpach. Wiedziołch, iże po piyrwyjszych tytułach, kere pokŏzalimy w Galeryji Katowskij (ôd praprymiery tekstu Weroniki Murek „Sztuka miynsa”, bez mody kolektyw z reportażym wojynnym „Kamynie” po punkowy kabaret Przemka Wojcieszka „Korfanty. Hotel Brześć i inksze śpiywki”) Adam Ziajski znojdzie tam plac i dlŏ siebie i dlŏ niywidōmych aktorōw, kerych zaprosiōł do spōłprace. I nastoło dzieło pt. „Wejzdrzij na mie”, kere wymkło sie spod tyjatralnyj kōntrole – mōmy przedstawiynie, co zruszŏ nojtwardszych, tytuł, co ôn je ôbywatelskim manifestym; przedstawiynie, kere je zaprŏszane na festiwale i zyskało już swoje druge ôgōlnopolske żywobycie. I prawie dlŏ chwil, w kerych ci, co zdŏ sie, że ich niy widać, stŏwajōm we świetle z ôwacyjōm po stojōncku, robiymy tyjater na Scynie w Galeryji – gŏdŏ Robert Talarczyk, Dyrechtōr Tyjatru Ślōnskigo miana Stanisława Wyspiańskigo w Katowicach.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Przedstawiynie „Spójrz na mnie” nastoło na potrzeby Scyny we Galeryji, spōlnyj inicjatywy Tyjatru Ślōnskigo i Galeryje Katowskij, co je swojistym eksperymyntym ôbywatelsko – artystycznym, w kerym po piyrszy rŏz w Polsce tyjater publiczny na stałe zagościōł w przestrzyństwie kōmercyjnym.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– Moc cieszymy sie, iże moglimy spōłtworzić fantastyczne wydarzynie, docyniōne ôd jury i ôglōndŏczy jednego z nojstarszych i nojsrogszych polskich festiwalōw tyjatralnych prezyntujōncych to, co ważne i wertowne. Starōmy sie, żeby Galeryjŏ Katowskŏ była integralnōm tajlōm miasta we wszyjskich aspektach życiŏ jego miyszkańcōw. Dziynki wspōłuczestnictwu w tak ważnych projektach, jak „Wejzdrzij na mie”, ukazujymy naszã ôtwartość i wrażliwość na potrzeby roztōmajtych grup ôbywatelskich, co moc wykrŏczŏ poza zaspokŏjanie kōmercyjnych potrzeb. Tym samym potwiyrdzōmy tyż gotowość do dalszego ryalizowaniŏ ôpowŏżnych i niyôbyczajnych w skali krŏju tymatōw ôbywatelskich – gŏdŏ Aleksander Poltier, Marketing Manager Galeryje Katowskij.

Przedstawiynie „Spójrz na mnie” bydzie szło ôbejzdrzeć na Scynie w Galeryji
(Galeryjŏ Katowskŏ, ul. 3 Mŏja 30) 20, 21 i 22 czyrwnia.

Galeryjŏ Katowskŏ. Fot.: materyje presowe
Galeryjŏ Katowskŏ. Fot.: materyje presowe

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza