Ôzprawiali kole Ôlesna

Dŏwno, dŏwno tymu…

Niy, tak na prŏwdy to w tym roku. Tyż ni za gōrami, a co nojwyżyj za lasami. We Szywołdzie kole Ôlesna “Stowarzyszenie Opowiadamy” narychtowało projekt, kiery mianowoł sie “Opowiadane Dziedzictwo” z programu “Działaj Lokalnie”.

Gŏdajōm, coby narōd przetrwoł – muszōm tyż trwać rōztomajtne ôpowieści z nim zwiōnzane. Tōż ku tymu zebrali sie srogsi i mniyjsi pasjonaci by ôzprawiać jak to piyrwyj bōło, przy fojerce, na rajzie na kołku, przy filmach i trefach w dōma. Potym na warsztatach nŏs uczyli jak je zôbrazŏwać – na kōmputerach i we technice linorytu. A to wszystko po to – coby wydać ksiōnżka z tymi ôpŏwieściami. Tero dziynki tymu mōmy 100 egzymplarzy – kiere majōm w sobie bery, bojki i historie, przede wszystkim po ślōnsku i pŏra po polsku – z ôbrŏzkami stworzōnymi bez ludzi na warsztatach. Dostali je zaangażowani, ale tyż kanc bibliotek (Ôlesno, Ôpole, Wrocław, Katowice i inskze) i niekierzy liderzy walki ô gŏdka i ślŏnsko kultura. Kolejne bydziymy jeszcze rozdŏwać.

Wydawnictwo to mŏ tyż płyta DVD, na kieryj znolyź idzie dwa filmy kina niezależnego. Po piyrwsze – powstały tyż z tego projektu “Konflikt Oleski” ô tzw. pŏwstaniu ôleskim – kiere bōło nieudanōm prōbōm przed tzw. pŏwstaniami ślōnskimi. To prōba gŏdanio ô ciynżkyj historyji tyj ziymi – z przedstawiyniym wszystkich ôpcji, a nie ino tyj polskiyj. Jak i ksiōnżka i film starjōm sie ôprocz pokŏzanio kultury i geszichty tyż przy ôkazji pedzieć ô tolerancyji, troski ô naszŏ mutra natura (tukej tyż uczestnicy dŏstali flaszki wielokrotnego użytku, a na trefach bōły ino srogie 3 i 5-litrowe  napoje, a niy małe flaszeczki) – no i jynzyk. A jak już gŏdomy ô jynzyku – zrychtowali tyż trzeci “witacz” we Szywołdzie – po polskim “Witamy w Świerczu” i niymieckim “Wilkommen in Schönwald” je “Witōmy we Szywołdzie”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Ślōnzoczki i Ślōnzoki XXI wieku

Gŏdali my, co sōm tam dwa filmy – drugi to “Miejsce Spotkań”, kiery możecie ôbejrzeć tyż na YouTube! Je blank inkszy niż tyn ô powstaniu – dlŏ wielu niezrozumiały, ale poruszŏ tyż kwestia tolerancyji i nieuznŏwaniŏ istniynia nŏs Ślōnzokōw:  https://youtu.be/4ZP1_wkUnGY

Zachyncōmy do wypożyczyniŏ we waszyj bibliotece abo do ôdbioru egzymplarzy: https://www.facebook.com/stowarzyszenieopowiadamy/

Przekŏzali my tyż do redakcji Wachtyrza egzymplarz – mōmy nadziejŏ, co tyn projekt poradzi utrzymać ôpowieści z ôkolic Ôlesna ale i rozwijać ślōnskŏ tożsamość, i ta lokalnŏ ôd wszyjskich mieszkańcōw, a i ludzie spoza ziymi ôleskiyj skorzystajōm na tym. A nojaktywniyjszym uczestnikōm w nagroda pokazujymy reszta Ślōnksa – dŏstali ksiōnżki ze wydawnictwa Silesia Progress.

All-focus

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza