Ôżarty Ślōnzŏk ze pistŏlōm we Brnie

Jak podŏwajōm czeske media ,we Brnie chycili ôżartego Ślōnzŏka, kery we nocy groziōł ludziōm pistŏlōm. Pistŏla wartko ôkŏzała sie luftbiksōm, a chop mioł mieć we krwi przeszło 2,8 prōmila alkoholu. Na placu Svobody zatrzimała go miejskŏ policyjŏ a bańdzie sōndzōny ze dwōch paragrafōw.

Ô zdarzyniu donosi Denik.cz we swojym dodatku na Kraj Morawskoślōnski (https://moravskoslezsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opilec-behal-po-brne-a-vyhrozoval-pistoli-za-pasem-slo-o-vzduchovku-20210811.html)

Co ciekawe, ôdnosi sie tyż do patrōnki Ślōnska, św. Hejdli – kerŏ podōg niego miała chrōnić Ślōnzŏkōw przed “mościpanōma ze Warszawy a Pragi”.

Foto poglōndowe

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  VIII edycja Konkursu Wiedzy o Regionie "Silesia Incognita"

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Ôżarty Ślōnzŏk ze pistŏlōm we Brnie

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza