Oscar Troplowitz – innowatōr z Gliwic. Lekcyje online dlo grup szkolnych

Muzeum w Gliwicach zaproszo grupy szkolne do udziału we nowyj lekcyji online, co jeji bohatyr to Oscar Troplowitz – twōrca krymu Nivea i potyngi ôd firmy Beiderdorf. Swoje majoryntne życie zwiōnzoł ze Hamburgym, ale narodziōł sie w Gliwicach. Dziynki innowacyjnym idyjōm stworzōł marka, kero do dzisiej je poznowalno na cołkim świecie.

Uczestnicy zajyńć bydōm mogli zapoznać sie z biografijōm i rozlicznymi ôsiōngniyńciami ôd Oscara Troplowitza, a jego sylwetka posuży do głymbszyj refleksyje nad cołkōm społecznościōm Żydōw z Gōrnego Ślōnska. Lekcyjo bydzie kludzōno w przestrzyństwie wirtualnyj wystawy – dziynki jeji materyjōm dorobek ôd Oscara Troplowitza bydzie pokozany w ciekawy, innowacyjny spusōb, a ôtwarto forma zajyńć zachyńci uczestnikōw do tworzynio włosnych wystow we rōmach projektu Muzeum w Gliwicach „Twoja wirtualno wystawa”.

Skuli procesōw asymilacyjnych ôd drugij połowy XVIII stolecio w Niymcach, granice pōmiyndzy Żydami i niy-żydowskimi miyszkańcami gōrnoślōnskich miast sie traciyły. Człōnkowie lokalnyj społeczności żydowskij widzieli sie za Niymcōw religije mojżeszowyj. Dziynki zrównaniu Żydōw w prawach ôbywatelskich, a tyż rozwojowi industryje, stali sie ôni ważnōm grupōm ôbywatelskōm, co niyroz grała kluczowo rola we rozmajtych ôstrzodkach miyjskich. Jednym z prōminyntnych przedstawicieli grupy zasymilowanych Żydōw XIX stolecio bōł prawie Oskar Troplowitz.

Na zajyńcia Muzeum zaproszo szkolorzōm klas 5-8 SP i szkōł ponadpodstawowych. Zajyńcia sōm kludzōne na platformie Zoom we strzody i piōntki ô godz. 09:00 i 11:00. Udzioł w zajyńciach je darmowy, a liczba uczestnikōw ôgraniczōno. Zopisy pod numerym telefōnu 605 362 594.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  O Ślązakach i Śląsku w Dobrodzieniu i w Europie!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza