Ondra Łysohorsky – poeta ślōnski jynzyka laskygo

„Moja harfa je ceło ślóńsko zém:
chałupky w Beskidach a šumne řéky
kolónije hawjérske a słónečniky
fedrowe weže, fabriky a dym..”

Ondra Łysohorsky (tak rychtyk – Erwin Goj), poeta ślōnski, co pisoł w jynzyku laskim. Urodziōł sie w 1905 we Frydku – Mistku a umrzōł we Bratyławie w 1989. Bez dłōgi czas zakozany we Czechosłowacyji a i dzisio mało znany. W 1970 roku zgłoszōny do Nagrody Nobla na zachodzie. Pod mianym Ondry Łysohorskygo kożdy rok szykuje Dymokratyczno Unijo Regijōnalistów Ślōnskich (DURŚ) Diktand Godki Ślōnskij we Rybniku .

Poručénstwo

A možne přyjdźe w kraj naš za sto roków
čłowěk z cudzyny, co rozumjé spěwu
w Beskidach budźe słychać płakać skały
we spěwu ptaków, w šumě wodopadów…
a ňeusłyši s ludskeho jazyka
ani w chałupce na ostatnim wéršku
lašskeho słowa.
Napiše w swět cudzyňec cudzym słowém:
znóm dźiwny kraj, kaj zhynuł downy noród,
bo newzoł w piaść meč, skuty mu poetu
Wybili noród, no poeta žije.
Přyroda wěčno spjéwo jeho spěwy
bo w jeho spěwach słyši sama sebe.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Taszkynt, 1942

Kaj noród mój?

Pisany je mój wérš nocami.
Joch był jak pes wyhnany w swět.
Joch błudził wečer ulicami
a społ jak chachar pod mostami,
mój žiwot ňeznoł žodén kwět.
Jo zatracény syn Ostrawy
pro kořéň mjesta némjéł sém.
Kus Polska tam, tu kus Morawy,
tu buržuj Čech, tam Polok drawy.
Kaj noród mój? Kaj lašsko zém? …

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 21.11.2021

POĆECHA POETOWI
Śćekleni wětrów obłómało
Strómy owocnej zahrady?
Tela sňeha napadało?
Ňebudźeš už nigda młady?
Zaś budu řéky śe rozléwać
Pod wélhkym nebém wesna.

Ňebudźe će? No budźe spjéwać

Twoja pěsňa.
Óndra Łysohorsky, Taškient, 26.12.1942

Sebroł:

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza