Ôd soboty do soboty: 31.03.2018

26-03-2018: Kanada bydzie mieć legalno marihuana

Chociŏż kanadiański parlamynt zawelowoł za legalizacyjōm w listopadzie łōńskigo roku, nowe prawo bydzie wkludzōne dopiyro na kōniec latosigo lata. Je to niyskorzij, jak szło sie spodziywać, skuli ôdpory ôd kōnserwatystōw w Synacie. Ku tymu rozchodzi sie ô to, coby do nowyj sytuacyje dobrze przirychtowała sie policyjŏ.

Regiyrōnek robi tyż przi wkludzaniu zawadōw, bez kiere niy pudzie normalnie reklamować marihuany, tak coby zmyńszyć jeji marketingowo atrakcyjność, ôsobliwie do modych.

Źrōdło: High Times

27-03-2018: Kim Dzong Un ô denuklearyzacyji
foto: Blue House (Republic of Korea)

Pōłnocnokoryański prziwōdca Kim Dzong Un na trefie ze chińskim prezydyntym Xi Jinpingiym doł znać, co rŏd by przichwolōł procesowi denuklearyzacyje koryańskigo pōłwyspu. Doł ale warunek, co ku tymu trza dobryj wole ôd Korye Połedniowyj a USA.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Byzuch we Chinach to była piyrszŏ zagranicznŏ rajza ôd Kim Dzong Una, ôd kiedy zaczōn regiyrować we 2011 roku.

Deklaracyjŏ to je nastympny krok ku ôcieplyniu sytuacyje w Koryji, po trefie Kim Dzong Una z przedstawicielami połedniowego państwa a udziale ôbydwōch Koryji na olimpiadzie.

Źrōdło: cnbc

27-03-2018: Problymy ôd Facebooka

Facebook straciōł na wartości bez 10 dni (ôd 17 do 27 marca) wiyncyj jak 70 milijardōw dolarōw skuli afery z niylegalnym przekazowaniym danych. Ôstuda zaczła sie, kiej sie pokŏzało, co Facebook doł używać fyrmie Cambridge America danych ôd 50 milijōnōw użytkownikōw serwisu na przileżytość amerykańskich a brytyjskich welōnkōw.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Ognisty Fajer

Afera to je srogi szlag do ôbrazu Facebooka miyndzy użytkownikami, ale tyż geszeftowymi partnyrami. Idzie zmiarkować reakcyjo ôd srogich reklamodawcōw, co sōm terŏzki pozorniyjsi przi używaniu tego mydiōm, a niykierzi aże cofli swoje kampanije.

Źrōdła: Financial Post

28-03-2018: Aborcyjŏ w Irlandyji

25 mŏja Irlandczyki bydōm mieć referyndōm, w kierym pokŏże sie, czy chcōm tak zmiynić swoja kōnstytucyjo, coby legalno była aborcyjo. Terŏzki we Irlandyji je ôna legalno ino przi zagrożyniu zdrowiŏ ôd matki. Kiero kobiyta byłaby chycōno na aborcyji, może za nia dostać 14 lŏt heresztu.

Referyndōm ôdbydzie sie 3 miesiōnce przed tym, jak na wyspa przijedzie papiyż Franc.

Żrōdło: France 24

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza