Ô heimacie z bajtlami i (niy ino) dlŏ bajtli

Ferajna spod Ôlesna (ale z członkami m.in. tyż pod Dobrodziyniym, powiecie Strzeleckim, Ôpolu i Wrocławiu) ô mianie „Stowarzyszenie Opowiadamy” na poczōntku tego roku rozmyślała jak tu zmajstrować projekty dlŏ bajtli ô heimacie – geszichcie, kulturze, przyrodzie a roztomajtnych inkszych. Tak zrodzioły siy dwa projekty ô kierych tero chcymy wōm pedzieć i z kierych dalyj mogecie skorzystać!

Piyrwszy to „dziecięcy apel przyrodniczy” na nasze by szło pedzieć „Apel bajtli ô natura”. Nojpiyrw Mateusz Pawełczyk, kierego ta akcja bōła idyjōm, złonaczoł kolorowanka. Znojdły siy w niyj na przykład: kwiŏtki łōnk kwiŏtkōwych, apele ô niywyciepywanie hasio do lasu, niemaryszyniy luftu (w myśl zasady co pŏlisz to wdychosz), zamlŏwaniy wody z dachrynny, niyużywanie trucizn we rolnictwie a ôgrodnictwie i kanc inkszych malunkōw. Ale tyż ôlesko Rosa pośrōdku lasōw czyli kościōł św. Any i elemynty edukacyji regionalnyj jak mapa Gōrnego Ślōnska i nasze Ślōnskie herby. Tukej mōmy do wŏs geszynk: pobiercie ta kolorowanka i wydrukujcie sobie a swoim pociechōm.

KOLOROWANKA DO POBRANIA

Rozdano 250 takich kolorowanek, a wto nojgryfniyj pokolorowoł abo dodoł swoje apele dostoł nagrody w postaci ślōnskich buchōw ze Silesia Progress. Ôdboły siy tyż warsztaty przyrodnicze dlŏ cołkich familii. Poprowadzioł je sōm Leszy/Lasowik! A boł to Teatr Trip ze Świōn, kiery tyż poprowadzioł animacje na dożynkach we Szywołdzie. Cołki projekt dofinansowano ze „Działaj Lokalnie” ôd Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności majstrowanym bez Akademia Rozwoju Filantropii a ôśrodek DL Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Mowa Piotra Zdanowicza z gali Genius Loci 2023

Drugi projekt „Kamera, dzieci, akcja…” to projekt złonaczony jeszcze barzyj z bajtlami, to ône miały srogi wpływ na scynariusz i kostiumy. Dziynki warsztatōm we dwōch wsiach- Szywołdzie a Gōnsiorowicach mōgecie terozki ôglōndać dwa nowe filmy. „Muzykant i Utopki” to filmowŏ adaptacjyjo lokalnyj legyndy ô chopie kiery szoł ze okolic Szywołdu, Małych Borek a Brońca ku Koloniji Biskupiyj i napotkoł utopka. Kilknanaście bajtli bastlowało swoje utopki na warsztatach kiere prowadzioła Wiktoria Krysiak. Kilka z bajtli potym tyż grało we filmie i richtig im to szło bo grajoncy muzykanta Kamil Biłaniuk, gryfnie pokozoł dziynki tymu lynk. Srogimi utopkami byli: Sylwia Pietruszka i sōm reżyser Mateusz Pawełczyk.  Zdjyncia majstrowane boły we oryginalnym placu akcji legyndy czyli Dioblim Młynku, ale tyż we Rzyndowicach kole Dobrodziynia i w Malyj Panwi kole Zawadzkiego.

„Piyknŏ Rajza” je zaś na podstawie ôpowiadanio Kingii Janek i reżyserowoł to Mateusz Stróżyk. Tukej akcja i wszyjskie zdjyncia boły we Gōnsiorowicach. To rajza we śnie po „szlaku gąski”, naprŏwdy kanc wiedzy i edukacyji bajtle musiały przyswoić i przekozały dalyj we filmie. Grali:
Julia Mateja – głōwnŏ postać , Aleksandra Gawlik – gąska Flora, Michał Wieczorek – gąska Zigus, Karolina Gawlik – gąska Hajdla, Adam Szymeczek – gąska Otto, Emilia Wieczorek – gąska Ema, Mikołaj Gawlik – gąska Bastain, Michał Maseli – gąska Tonik, Zosia Szymeczek – gąska Elza, Dawid Lechowicz – gąska Jorg, Michalina Maseli – gąska Trauta, Franciszek Maseli – gąska Franc, Ania Lechowicz – gąska Izydor, Natalia Walczek – gąska Luise i Kaczka

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w grudniu - śląskie kalendarium
Filmy tukej: 
Muzykant i utoptki:  youtu.be/GkV1rgZAo2s?si=KgYkfcI7SEymDSZg
Piyknŏ rajza: youtu.be/MiS9A_AmTUA?si=X0fPhtQuhgSwz9Fu 

 

Obie przygody stały siy tyż komiksym po ślōnsku, a gratis tyż w formie komiksowyj downiyjszy film stowarzyszynio „Suchy Utopek”. Cołki tyn komiks ze historiami wszystkimi to dlo bajtli dowka gŏdki, elemynty wiedzy ô Ślōnsku i szacunku do kultury a przyrody. Komiksy sōm we bibliotekach we Ôpolu, Ôleśnie, Jemielnicy, Strzelcach a inkszych.  Projekt współfinansowany boł ze budżetu Województwa Opolskiego „w ramach zadania publicznego w zakresie wsparcia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opolska Wieś Przyszłości –  Wieś dzieciom”.”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza