Nutry we Nacynie, abo Zuzia

We rybnickich rzykach, Nacynie a Rudzie, namnożyło sie już bezmała tela nutrōw, że godajōm ô nich we telewizorach z Warszawy, a sōm tyż tacy, co chcieli by pomiynić w rybnickim herbie szczupoka na nutra. Ciekawe, co myśli ô tym Krzysztof Oleś (autor „Szczybnego szczupoka”)?  Jo tam przaja i szczupokōm i nutrōm, ale najbardziyj przaje nutrōm moja cera, Martynka.

Martynka, jak yno zejrzała biołego nutra, to uznała, że je to jeja najlepszo przocielka – Zuzia. Martynka dycko chciała być dochtorym ôd zwierzōnt, chowała glizdy, ślimoki, tōż trza było jōm wachować, bo chciała Zuzie pohalać, tak ji przoła.

Pora lot tymu we Rybniku bōł kōnkurs na miano dlo biołego nutra. Wygrało miano OLDO, ale dlo Martynki była to a dycko bydzie ZUZIA. Ôstatni lata nutry straciyły sie z Nacyny kole Banhowa Autobusowego na Nowinach, tōż szukōmy z Martynkōm Zuzie w inkszych miejscach. A możno kery z Was trefiōł kaj Zuzie? Jak jōm kedy treficie, to pozdrōwcie jōm ôd nas a dejcie nōm znać.

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Dej pozōr tyż:  Etnolog Oleksandr Vasiukov pisze doktorat o Ślązakach i Kaszubach

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Neblik Stanisław

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza