Nowe auta hybrydowe policyje wojewōdztwa ślōnskigo

We wtorek, 12 czyrwca, w Kōmyndzie Wojewōdzkij Policyje w Katowicach ôdbyło sie paradne przekŏzanie aż 43 nowych radiowozów, kere powiynkszōm flotã ślōnsko-małopolskij policyje. Auta z napyndym hybrydowym ôstały kupiōne ze postrzodkōw Wojewōdzkigo Funduszu Ôchrōny Strzodowiska i Gospodarki Wodnyj w Katowicach, postrzodkōw loalnego regyrōnku jak tyż budżetu KWP Katowice. Ôznakowane wozidła marki Toyota Auris ôdebrali dzisiej przedstawiciele kōmynd miyjskich i krysowych. Cołkŏ kwota inwestycyje wyniosła bezma 4 mln złotych.

Przed siydzibōm Kōmyndy Wojewōdzkij Policyje w Katowicach ôdbyło sie przekŏzanie nowych ôznakowanych radiowozōw z napyndym hybrydowym marki Toyota Auris dlŏ ślōnskij policyje. Moderne wozidła ôstały kupiōne ze postrzodkōw Wojewōdzkigo Funduszu Ôchrōny Strzodowiska i Gospodarki Wodnyj w Katowicach, postrzodkōw lokalnego regyrōnku jak tyż budżetu policyje. Gospodŏrzym fajru bōł Kōmandyr Wojewōdzki Policyje w Katowicach nadinszp. Krzysztof Justyński, kery społym z Marszałkym Wojywōdztwa Ślōnskigo Wojciechym Saługōm jak tyż Przedstawicielym Rady Nadzorczyj Wojewōdzkigo Funduszu Ôchrōny Strzodowiska i Gospodarki Wodnyj Przemysławym Drabkym przekŏzoł 43 nowe radiowozy kōmandyrōm miyjskim i krysowym garnizōnu ślōnskigo. W feście wziōnli udzioł tyż przedstawiciele fyrmy Toyota, kerŏ wyprodukowała nowe radiowozy, a tyż przedstawiciele kerownictwa ślōnskij policyje, policyjny kapelōn, zaproszyni goście jak tyż mydia. Moderne auta ôdebrali kōmandyrowie z: Bielska-Biołyj, Bierunia, Chorzowa, Czynstochowy, Dōmbrowy Gōrniczyj, Gliwic, Jastrzymbiŏ-Zdroju, Katowic, Kłobucka, Lublińca, Mikołowa, Mysłowic, Pszczyny, Raciborza, Sosnowca, Tychōw, Wodzisławia Ślōnskigo jak tyż Zŏbrzŏ.

Auta te majōm bogate nŏczynie, by zagarantować maksimum bezpiyczyństwa i kōmfortu policyjōnōm, kerzi bydōm w nich sużyć. Do nŏczyniŏ przinŏleżōm m.in. autōmatycznŏ bezstopniowŏ krzinia biegōw, autōmatycznŏ klima, systym multimydialny z kamerōm cŏfaniŏ. Kożde z wozideł Toyota Auris Hybrid Touring Sports kombi wert je blisko 92.000 złotych brutto, a pod maskōm posiadŏ motōr ô pojymności 1,8 litra i 136 KM. Dlŏ prziszłych używŏczy nowo kupiōnych wozideł zaplanowano było szkolynia zôrganizowane ôd dostŏwcy wozideł przi udziale importera. Ôbyjmować ôno bydzie part teoretyczny i praktyczny.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Fotografije: KWP Katowice

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza