Niylegalne szaty i strzewiki w Bytōmiu

Policyjōny z Bytōmia przejōnli bezma 800 sztuk tŏwarōw z podrobionymi znakami firmowymi znanych światowych marek. Podrōbki zabezpieczōno było w sklepie w cyntrum miasta, kludzōnym ôd 31-letnij bytōmianki. Posiedzicielce niyleganego tŏwaru może grozić terŏz do 5 lŏt heresztu.

Wachtyrze prawa z bytōmskigo wydziału przestympczości ekōnōmicznyj skōntrolowali sklep w cyntrum miasta ôd strōny handlu podrōbkami. W lokalu tym szandarzi znŏdli bezma 800 sztuk tŏwarōw z podrobiōnymi znakami firmowymi znanych światowych marek. Były to szaty, ôbucie, taśki babske, a nawet zygarki. Przedmioty te ôstały już sprawdzōne ôd przedstawicieli pokrziwdzōnych fyrmōw i potwiyrdzōno było jejich niylegalne pochodzynie. Społym cołkŏ suma strat producyntōw je w czasie rachowaniŏ i wyniyść może nawet sto tysiyncy złotych. 31-letniŏ bytōmianka, co je posiedzicielkōm sklepu, ôdpowiy terŏz za wkludzynie na rynek tŏwarōw z podrobiōnymi znakami firmowymi, za co grozi jij kŏra do 5 lŏt heresztu.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza