Niy ma nadziyje dlŏ ludzkości 4.03.2018

  • Świyntŏ po szajdōngu
  • Do heresztu za kaczkã
  • Zabrōniōne “n”

Kim Davis to urzyndniczka sztandu cywilnego znanŏ we USA z tego, iże niy chciała dać ślubu pŏrōm tyj samyj płci, chociŏż mieli do niego prawo. Chociŏż ôna wydŏwała sie sztyry razy za trzech chopōw, a dzieci swojigo trzecigo chopa urodziyła ino piyńć miesiyncy po szajdōngu ze swojim drugim chopym, to podle nij małżyństwo je świynte, ôpisane w Bibliji i niydostympne dlŏ gejōw i lesbijek. Tōż pani Davis napisała ksiōnżkã „Pod zwierzchnictwym Boga”, kaj ôpowiadŏ ô swojij bataliji ô świyntość małżyństwa ôd mōmyntu, jak we Kentucky przizwolōno było ludziōm jednyj płci nabiyrać ślubu. Szkoda, że zaczła ôd 2015 roku, a niy ôd 1993, jak lygała z niyswojim chopym.

Zdrzōdło: Joemygod

Synek w Petersburgu bōł zawarty w hereszcie po tym, jak we ôknie swojigo pōmiyszkaniŏ wystawiōł plōmpanõ kaczkã. Żōłte kaczki to symbol korupcyje we Rusyji ôd czasu, jak we 2016 roku wyszło, iże we daczy ôd Dmitrija Miedwiediewa je ekstra ekskluzywny dōm dlŏ kaczek. Heresztowany Artiom Gonczarenko wystawiōł w ôknie napołniōnego luftym ptŏka w czasie antyputinowskij dymōnstracyje. Ale żeby zarŏz heresztować?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: The Moscow Times

vk.com / muukzen
vk.com / muukzen

Niydŏwno z Chin wyszła wiadōmość, iże Kōmunistycznŏ Partyjŏ Chin zapropōnowała wykryślynie ze kōnstytucyje zŏpisu ô tym, iże dinst prezydynta może trwać ino dwie kadyncyje. Dlŏ terŏźnego prezydynta, Xi Jinpinga, znaczyłoby to, iże bōłby dyktatorym do kōńca życiŏ. Chiński regyrōnek zakŏzoł tōż gŏdaniŏ we internecie ô „Folwarku Zwierzyncym” i „1984” George’a Orwella, zablokowoł tyż take ôkryślynia jak „ymigracyjŏ”, „kult jednostki”, „niyśmiertelność”, „Xi Zedong” i literã „n”. Niy wiadōmo, co im zrobiyła litera „n”, ale pewnikym nic dobrego.

Zdrzōdło: Guardian

Xi Jinping
Xi Jinping

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza