Niy ma nadziyje dlŏ ludzkości #2

  • profesorka na uniwersytecie niy wiy, że Australijŏ to państwo
  • dzioucha spuszczŏ hamstra w haźlu
  • brytyjŏcy chcōm wyjśc z Unije, ale być w Uniji

Sztudyntka we amerykańskim stanie Idaho niy zdała symestru. Profesorka dała jij zadanie, że mŏ porōwnać USA z inkszym państwym, ôna wybrała Australijõ, tōż profesorka jij dała zero punktōw, bo podle niyj Australijŏ to je kōntynynt, a niy państwo. Po wymianie mailōw z profesorkōm, kaj sztudyntka udowŏdniała jij, że Australijŏ to je i państwo, i kōntynynt, rechtorka w kōńcu napisała, że zrobiyła niyzależne badania i uznała pracã, co jij jã sztudyntka dała. Po chaji we mydiach profesorka była wyciepniyntŏ z roboty. Na moje ôko z takōm wiedzōm ôna niy powinna była wcześnij ani tyj roboty dostać.

Inkszŏ amerykańskŏ sztudyntka prziszła na lotnisko ze hamstrym do sparciŏ ymocjōnalnego. Pracownicy linije lotniczyj pedzieli jij, iże zwierzynta niy mogōm lecieć na pokładzie tego fligra, tōż dzioucha spuściyła hamstra w haźlu, bo „niy miała inkszyj ôpcyje”. Sztudyntka chce terŏz iś do sōndu przeciwko liniji lotniczyj za ymocjōnalnõ traumã. Zamiast iś do sōndu lepij by poszła po rozum do gowy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wielkŏ Brytanijŏ napisała notã technicznõ do państw spoza UE, coby po marcu 2019 roku, w trakcie ôkresu breksitowyj transformacyje, traktowały ich durch jak czōnka Unije. Status miyndzynŏrodowych umōw po Brexicie to je nojwiynkszy problym regyrōnku brytyjskigo, bo Wielkŏ Brytanijŏ durch bydzie musiała stosować sie do prawa unijnego, ale państwa spoza UE niy bydōm musiały dŏwać im tych samych, ekstra warunkōw, jake dŏwajōm Uniji jako całości. Barzij po brytyjsku niy idzie: chcymy Brexit, ale niy chcymy Brexitu.

Dej pozōr tyż:  Utropy, lynki i drōga bez mynki (ajnfachowego fana przed kōncertym Iron Maiden)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza