Napisz to ponaszymu – nr 4 (podumowani)

Skōńczōł sie czas na test „Napisz to po naszymu – nr 4”, tōż trza napisać pora słōw podsumowanio. Prziszło 37 ôdpowiedzi, z tego jedna „niyczytelno” (same loterki, bez treści), ale wiynkszość było ok. Niy bydymy sam pisać, co było dobre, abo złe, sprōbujymy yno napisać, jako my by my to napisali, abo kaj by my co zmiyniyli. Niy bydymy już pisać, że godka sie traci, to to chyba kożdy wiy.  Bydymy dalij prōbować namawiać ludzi do uczynio sie godać, czytać a pisać po ślōnsku.

www.dykcjonorz.eu

 1. Zastanów się nad tym

Moji tłōmaczyni: rozwōż se to

Ôdpowiedzi były „roztomańte”: podumej, pomedytuj, zmiarkuj, posztudyruj, potuplikuj, ôzpamiyntej, pokepkuj.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

U nas sie dycko rozważowało – rozmyślało, zastanawiało się

 

 1. Odsuń się trochę

Moji tłōmaczyni: cofnij sie trocha

Ôdpowiedzi były: cofnij/ ponknij sie trocha/ kōnsek/ zdziebko, tōż raczyj dobrze.

Inksze ôdpowiedzi: suń/ posuń/ odsuń/ ubij sie – to chyba niy ma to 🙂

 

 1. Jutro jedziemy pociągiem do Żor

Moji tłōmaczyni: jutro jadymy cugym do Żorōw

Ôdpowiedzi: jutro/ zajtry jadymy cugym do Żor/ do Zorōw/ na Żory/ nach Sohrau.

Miałoby być do Żorōw, abo ew. na Żory. Do Żor to je jednak po polsku.

Bana to je ôgōlnie kolej, a cug to je pociąg

 

 1. Przecież ja jestem u siebie
Dej pozōr tyż:  Rozbierymy godka na tajle

Moji tłōmaczyni: przeca/dyć jo żech je u sia.

Ôdpowiedzi:  Dyć/ przeca je żech u sia/ u siebe. Wiynkszość było „u sia”, ale sporo tyż było „u siebie”

 

 1. Weź chochlę a nalej sobie rosołu

Moji tłōmaczyni: wejź kelnia a nalyj se zupy (z nudlami) / nudelzupy.

Ôdpowiedzi: weź/ bier kelnia/ chochla a nalyj se nudelzupy/ rosołu .

Pomiyszane pōł na pōł

„Gichnij”, to niy ma nalyj, to to je raczyj „gwałtowne chluśnięcie”

 

 1. W tym roku chcę zbudować garaż na samochód

Moji tłōmaczyni: latoś/ w tym roku chca postawić garaż na auto

Ôdpowiedzi:  Latoś/ w tym roku chca postawić/ zbudować garaż/ hangar na auto/ na autoka

Felerne je tłōmaczyni: na bezrok (to je w przyszłym roku), abo łōńskigo roka ( to znaczy w ubiegłym roku)

 

 1. Mam poplątane sznurówki

Moji tłōmaczyni: mōm pomatłane sznōrki

Sam to było rychtyk „pomatłane” . „Mōm” było przetłōmaczōne dobrze, a potym bōł „miszmasz”:  poplōntane/ pomatłane/ zabelōntane/ posplatane/ zamiyrwiōne/ pofyrlane/ złōnaczōne/ pohimrane/ pobindowane/ powynzlōne/ poknotlowane sznōrki/ sznurōwki/ szplotki/ sznurbyndle/ śnurzynkle/ sznurowadła.

Jo wiynkszość z tych mianōw słysza piyrszy roz, tōż niy moga pedzieć, co je dobrze, a co źle.

 

 1. Żarówka sie przepaliła

Moji tłōmaczyni: byrna zgorała/ sie spolyła/ przeszła.

Ôdpowiedzi były: byrna/ żarōwka zgorała/ spolyła sie/ przepolyła sie/ przeszła

Keby niy te pora „żarōwek”…

 

 1. Muszę otynkować sufit w pokoju

Moji tłōmaczyni: musza ôpucować gipsdeka/ ôrdeka we izbie.

Dej pozōr tyż:  Jako tymu było

Ôdpowiedzi: musza ôpucować/ ôciepać/ ôtynkować/ zagipsować gipsdeka/ ôrdeka/ sufit/ powoł we izbie/ we cimrze/ w pokoju.

Keby niy te pora ”tynkować”,”sufit”, „pokój”…

 

 1. Ten księżyc wygląda jak rogalik

Moji tłōmaczyni: tyn miesiōnczek wyglōndo choćby rożek.

Ôdpowiedzi: tyn miesiōnczek/ ksiynżyc/glacok/ papel wyglōndo choćby/ jak rożek/ rogalik//rogal/ rohlik/ kołoczek/ horn, siyrp.

Kołoczek niy. My dycko rożki jedli

 

Tōż „Godej, czytej a pisz po ślōnsku”

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

 

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza