Napisz to po ślōnsku nr 8 – podsumowani

Prziszoł zaś czas, coby napisać pora słōw kōmyntarza do testu „Napisz to po ślōnsku nr 8.

Test idzie se ôbejrzeć sam: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvxHwQqoTR_Ml6AW_4u6JVQfLA2F8qGPAcRHRmU4-1EAN9ag/viewform

Prziszło ôśminoście ôdpowiedzi, tōż piyknie dziynkujymy wszystkim tym, co sie im chciało z nami pobawić a pouczyć. Mōmy nadzieja, że udo nōm sie dociōngnyć do dziesiōntej nōmery, a potym … ôbejrzymy.

Tōż jako wyglōndały te ôdpowiedzi, a jako my by my to przetłōmaczyli? Kożdy musi se sōm pedzieć, czy pisze dobrze, abo źle.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 1. Zaczęły się wakacje, więc uczniowie odetchną na chwilę od szkoły.

Moji tłōmaczyni: Zaczły sie feryje, tōż szkolorze dychnōm na chwila ôd szkoły.

Wasze ôdpowiedzi: ôgōlnie niy ma źle, bo niy dziwōmy sie na taki sprawy, jak szkoły/szule, ale niy podobajōm nōm sie: ferie, wiync, więc, dychną. Skuli tego „ą”, „ę” w jynzyku ślōnskim dostowōm gynsij skōrki.

 1. Już się chmurzy, błyska i grzmi.

Moji tłōmaczyni: Już sie mroczy/ kali, blysko a rzgmi.

Wasze ôdpowiedzi: już sie zaciōngo/ mroczy/ chmurzi, blysko a grzmi/ rzgmi

Chmurzić sie, to je chyba po polsku. U nas dycko było po ślōnsku „rzgmi”, ale możno we inkszych strōnach Ślōnska je „grzmi”?

 1. Muszę napić się wody, bo chce mi się pić.

Moji tłōmaczyni: Musza sie napić wody, bo mie suszy.

Wasze ôdpowiedzi: musza sie napić/ szluknyć wody, bo chce mi sie pić/ bo mie suszy/ bo mōm durst/ bo mōm brand.

Dej pozōr tyż:  Rozbierymy godka na tajle

Idzie sie napić, idzie szluknyć (łyknąć), tōż ok. Mało  było ôdpowiedzi z tym „ bo mie suszy”. Możno to je yno regiōnalizm, a możno ludzie już to zapōminajōm?

 1. Ta woda mineralna kosztuje złoty pięćdziesiąt.

Moji tłōmaczyni: Tyn zelter kosztuje złotek piōntka.

Wasze ôdpowiedzi: ta woda mineralno/ tyn zelter kosztuje złoty/ złotek piynćdziesiōnt/ piōntka.

„Ta zeltra” niy znōm, jedynie „tyn zelter” . U nas bōł dycko „złotek”, a „piōntka”

Na pewno (na szczynści) niy kosztuje tyn zelter, tak jak keryś napisoł „piynćdziesiōnt złotkōw”.

 1. Nie wtrącaj się do rozmowy, jak rodzice rozmawiają.

Moji tłōmaczyni: Niy styrkej sie do godki, jak ôjce godajōm.

Wasze ôdpowiedzi: niy styrkej/ wtrōncej sie do godki, kej rodzice/ ôjcowie/ fatry godajōm/ rzōndzōm/ ôzprawiajōm.

 1. Pot płynie mi po policzkach, jakby łzy.

Moji tłōmaczyni: Pot leci mi po licach choćby płaczki.

Wasze ôdpowiedzi: pot leci leje/ /płynie/ ciecze/ cieknie mi po licach/ policzkach, choby/ choćby łzy/ płaczki.

Po ślōnsku sōm: lica a płaczki.

 1. W taki upał myślimy o pracy gdzieś w chłodnym miejscu.

Moji tłōmaczyni:  W taki hyca myślymy ô robocie we chłōdku

Wasze ôdpowiedzi: w taki hyca / wor/ gorōnc myślymy/ myślimy/ medikujymy/ wrużemy/  dumomy ô robocie we chłōdku/ we chłōdnym/ we chłodzie/ we zimnym placu

Gorōnc, to niy ma po ślōnsku.

 1. W przyszłym tygodniu biorę się za koszenie łąki.

Moji tłōmaczyni: Na drugi tydziyń chytōm sie sieczynio łōnki.

Dej pozōr tyż:  Jako tymu było

Wasze ôdpowiedzi: na drugi tydziyń /na nowy tydziyń/ na beztydziyń biera sie/ chytom sie za sieczyni/ koszyni łōnki.

Niy wiym, co to je „siycie pola”? ”Na beztydziyń” znaczy „na dzień powszedni”. Idzie mieć na beztydziyń starsze lōnty, iksze, jak na niedziela. Koszynie, to tyż chyba po polsku?

 1. Naostrz mi ten nóż na szlifierce.

Moji tłōmaczyni: Nabruś mi tyn nōż na szmyrglu /brusku.

Wasze ôdpowiedzi: naôstrz/ nabruś/ nafiluj mi tyn nōż na szmyrglu/ brusku/ brusidle/ szlifierce.

Filować idzie kreple marmeladōm, ale noża chyba niy? Szlifierka je polsko.

 1. Kot z kogutem i indykiem piją wspólnie wodę, ktōra kapie z zepsutego kranu.

Moji tłōmaczyni: Kot ze kokotym a pultokym/ hyndykym pijōm dokupy woda, co kapie ze popsutego kokotka.

Wasze ôdpowiedzi: kot ze kokotym/ kogutym a pultokym/ putōm/ hyndykym/ indorym pijōm/ słepiom/ciōngnōm dokupy/ razym/ spōlnie/  społym/ ôroz/ cuzamyn woda co/ kero kapie/ kido/ leci ze popsutego/ zepsutego/ wylajerowanego kokotka/ ausgusa.

„Ausgus”,to je raczyj zlyw/ kanalizacja, a niy kran.

 

Wszyscy wiymy, że znać jynzyk, a coś w nim pedzieć, to je rōżnica. Tōż trza nōm sztyjc godać, czytać a pisać po ślōnsku, podwiyl jeszcze sie to durch niy straciyło.

 

www.dykcjonorz.eu

www.fojerman.pl

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Dej pozōr tyż:  Jako tymu było

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza