Napisz to po ślōnsku nr 3 – moji trzi grosze, abo podsumowani

Prziszoł czas na podsumowani testu. Dostali my 18 ôdpowiedzi (na zeszły test było 45), tōż niy za wiela. Kōmbinujymy, jaki je powōd, że tak mało ludzi chce sie z nami bawić a uczyć? Niy podobo sie Wōm test, abo ôrganizator? Co mōmy zmiynić, coby wiyncyj ludzi chciało sie z nami bawić? Możno test je za ciynżki? Dyć my niy chcymy pisać takigo testu, co dziecko ze szkōłki rozwiōnże, yno taki, co sie idzie czego nauczyć przi ôkazyji. Napiszymy, jako my widzymy tyn test, a naszykujymy nowy test, dlo tych, co chcōm sie z nami bawić

 

1. Zejdź na dół

Moji tłōmaczyni: slyź na dōł.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wiynkszość   ôdpowiedzi było slyź/zlyź na dōł. Spodek, to jednak je coś inkszego – spód.

 

2. Jak masz na imię?

Moji tłōmaczyni: jako ci je na miano.

Jako (niy jak) Ci je (niy mosz) na miano (niy imię)

 

 1. Drogą jedzie karetka pogotowia

Moji tłōmaczyni: drōgōm jedzie sanitarka.

Były 3 sanitarki, a reszta: karetka, retōng, pogotowie, ambulans, krankynwagyn, tōż sanitarka je praktycznie zapōmniano.

 

 1. Ten motocykl nie ma silnika.

Moji tłōmaczyni: tyn motorcykel niy mo motora, abo tyn motorcykel je bez motora.

Polski ”motor” to je „motorcykel”.

„motorower” to je „moplik”

„silnik” to je „motōr”

Ludzie pisali tyn moplik/ motorcykel/ motor niy mo motora/ motoru/ silnika.

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Niy trza

 

 1. Ugotuj sobie rumianku.

Moji tłōmaczyni: uworz se kamelki.

Zdecydowanie za dużo stoło tam „uwarz” zamias „uworz”. Polski rumianek bōł pōł na pōł ze kamelkami. Zdarziły sie tyż gynsipympki

 

6. Ten samochód nie ma kierunkowskazów.

Moji tłōmaczyni: te auto niy mo (je bez) migaczy.

Wiynkszość ludzi pisało z niymiecka”blinkry”, tōż ok, było tyż dużo kierunkowskazōw, a yno trzi ślōnski migacze. Wajzry, to yno tako „ciekawostka”

 

 1. Wrócę do domu o trzynastej piętnaście.

Moji tłōmaczyni: przida nazod dudōm ô sztwierć na drugo.

Wiynkszość ludzi pisało dobrze. Niy dziwali my sie na literōwki „ćwierć, sztwierć”atp, bo to sōm regiōnalizmy. Jedyn roz było „trzićwierci na drugo”,a roz „ćwierć po trzeci”.

 

 1. Jest ta herbata posłodzona?

Moji tłōmaczyni: je tyn tyj pocukrowany?

Wiynkszość było dobrze „pocukrowany”. Były tyż: pocukrzōny, słodki, z cukrym, zis. „Posłodzōny” niy było.

 

 1. Kup mi pōł kilograma landrynek.

Moji tłōmaczyni: kup mi fōnt szklokōw.

Było pōł na pōł: polski „pōł kilo” i ślōnski „fōnt”. Było tyż „pōł fōnta” (zło miara)

Polski „pōł kilo” – ślōnski „”fōnt”

polski „250g, ćwierć kg” – ślōnski „pōł fōnta”

Były tyż: szkloki, bōmbōny, kanoldy.

Polski „landrynki” – ślōnski „szkloki”

Polski „cukierki”  – ślōnski „bōmbōny”

 

 1. Załóż mu buty a ja mu ubiorę płaszcz

Moji tłōmaczyni: ôbuj mu strzewiki a jo mu ôbleka mantel.

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Niy trza

Fest miyszanina była, co pokazuje, że czynść ludzi niy rozrōżnio: ôbucio, ôbleczynio, a ubranio. Było tyż jedne „sebleka”

Polski” ubrać, założyć buty” – ślōnski „ôbuć” strzewiki

polski „ubrać, założyć ubranie” (płaszcz,spodnie, swetr itp) – ślōnski „ôblyc” mantel, galoty, cwiter atp.

polskie”odjąć”, „zmienjszyć ilość” – ślōnski „ubrać”

polski „zdjąć buty” – ślōnski „sebuć strzewiki”

polski „zdjąć ubranie” (płaszcz, spodnie itp.) – „seblyc” mantel, galoty.

 

Ślōnsko godka sie traci, te wszystki: ôbuć, ôblyc, motorcykel,cukrować, kamelki, uworz, fōnt, migacze, motōr, sanitarka. Niby godōmy po ślōnsku, ale yno „niby”. Trza nōm sie bardziyj dziwać na to, jako je ta nasza godka.

Piszecie, coby uwzglyndniać w pisaniu „ôpolski” „ŏ”, ale my chcymy na razie yno słowa a składnia ślōnsko pokazować, a literkōm dać pokōj, możno kedyś przidzie na to czas.

Ślōnski słowa a jejich ôdmiana idzie cały czas znojś we internecu we Dykcjōnorzu Godki Ślōnskij na www.dykcjonorz.eu.

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza