Napisz to po ślōnsku nr 10 – podsumowani

Prziszoł czas, coby napisać pora słōw ô dziesiōntej tajli „Napisz to po ślōnsku”. Prziszło kole dwadziyścia ôdpowiedzi, tōż za wszystki fest piyknie dziynkujymy. Dziesiyńć razy, to już je trocha czasu a materyje, coby szło se rozwożyć – co dalij? Na razie zrobiymy se chwila fraj, a potym pomyślymy, czy to ciōngnyć dalij, abo co zmiynić, coby to było jeszcze lepsze a ciekawsze. Nigdy niy chcieli my żodnego zmuszać do pisanio „po naszymu”, ani rozkazować, jako to trza robić. My chcymy yno pokazować, jako sie u nas godo, a kożdy może pisać a godać po swojimu, spōminać se słowa, abo sie ich uczyć. Cały czas liczymy na to, że przidzie czas, co wiynksze szpece ôd nas bydōm nas uczyć jynzyka ślōnskigo, ale czas ucieko, a je … psińco, tōż robiymy tela, wiela poradzymy, a sami sie przi tymu uczymy. Tōż „Godej, czytej a pisz”, a my ôdezwiymy sie zaś możno za jakiś czas.

Sam je test: „Napisz to po ślōnsku nr 10”

https://forms.gle/Buca996dbuQfrcNG8

1. Latem chodzę w sandałach a zimą w ciepłych butach

Moji tłōmaczyni: bez lato chodza we zandalach, a bez zima we ciepłych strzewikach/ szczewikach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wasze ôdpowiedzi: We lato/ bez lato chodza/ łaża we sandalach/ zandalach/ klapkach a we zima/ bez zima we ciepłych/ zimowych strzewikach/szczewikach/ bōtach/ szułach

U nas było dycko: „bez lato” a „bez zima”

2. Przekaż Jurkowi, że jutro ma przyjść do pracy na czternastą.

Moji tłōmaczyni: De znać Jorgusiowi, że jutro mo prziś do roboty na drugo (po połedniu).

Dej pozōr tyż:  Rozbierymy godka na tajle

Wasze ôdpowiedzi: powiydz/ powiadom/ dej znać/ skoż/ abszteluj Jorgowi/ Jorgusiowi/ Gyjorgowi/ Jurkowi co/ że jutro/ zajtry mo prziś/ przilyź do roboty/ na szychta na drugo/ ô drugij (po połedniu)

3. Skoro jest ci gorąco, to wyjdź na podwórko, a nie wietrz tutaj.

Moji tłōmaczyni: kej je ci ciepło/ gorko, tōż wylyź na plac/ na dwōr, a niy luftuj sam.

Wasze ôdpowiedzi: kej/ jak/ eli ci je gorko/ ciepło/ gorōnco/ ciepławo, to idź/ wylyż na plac/ dwōr/  na pole, a niy luftuj/ wietrz sam/ tukej/ tutaj.

Słowa: gorōnco, ciepławo, na pole, wietrz, tutaj niy sōm chyba po ślōnsku.

4. Ania miała telefon komórkowy, ale nie śmiała zabierać go na podwórko, więc Małgosia się z niej śmiała

Moji tłōmaczyni: Ana/ Anka miała mobilniok, ale niy śmiała brać go na dwōr, tōż Gryjtka sie z niyj śmioła.

Wasze ôdpowiedzi: Ana/ Anka/ Ania/ Andzia miała mobilniok/ mobilok/ komōrka/ telefōn kōmōrkowy/ hyndy, ale niy mōgła/ niy śmiała/ niy ôpowożyła sie/ niy ôdwożyła sie/ boła sie brać/ wziōńś/ wejżć go/ jōm na dwōr/ na plac, skirz tego/skuli tego/ tōż/ beztōż Małgola/ Małgosia/ Gosia/ Gryjtka sie z niyj śmioła/ lachała/ chichrała

Po polsku „śmieć – nie śmieć” oznacza „mieć smiałość – nie mieć śmiałości”. Po śląsku jest to bardziej stanowcze „śmieć” – mieć dozwolone, „nie śmieć”– mieć zakaz” (nie śmisz – niy wolno ci)

Dej pozōr tyż:  Rozbierymy godka na tajle

Sam rozchodzi sie ô ôdmiana słōw:

mieć (jo mōm, ty mosz, jo mioł, jo miała, mōmy)

śmieć (mieć zezwolenie)  (jo śmia, ty śmisz, jo śmioł, jo śmiała, śmiymy)

śmioć (sie) (jo sie śmieja, ty sie śmiejesz, jo żech sie śmioł, jo żech sie śmioła, śmiejymy sie)

Ôdmiana „mieć, śmieć, śmioć” (a inkszych tyż) treficie na www.dykcjonorz.eu

5. Nie wkładaj palców do gniazdka, bo cię prąd porazi.

Moji tłōmaczyni: niy styrkej palcōw/ pazurōw do sztekra, bo cie sztrōm kopnie.

Wasze ôdpowiedzi: nie/ niy wrożej/ wrażuj/ wkłodej/ wsadzej/ wtykoj/ ciś palcōw/ polcōw/ paluchōw/ pazurōw do  sztekra/ sztekdōłzy/ gniozdka/ kōntaktu, bo cie sztrōm/ prōnd kopnie/ drzistnie/ świtnie.

Wtykoj, wrożej, polce, gniozdko, to je taki „ześlōnsczani”. Drzistnyć, świytnyć, to je ôkreślyni potoczne.

6. W jaki sposób prasowałeś te spodnie, że masz dwa kanciki na nogawce?

Moji tłōmaczyni: jako żeś biglowoł te galoty, że/ kej mosz dwie bizy na nogawicy?

Wasze ôdpowiedzi: jak/ jako żeś biglowoł te galoty, bo/ co/ kej/ skoro mosz/ masz dwa/ dwie kanty/ kanciki/ bizy/ bigelkanty na na nogawicy/ na nogawce.

7. Mamusiu, ja chcę sikać – mówi mały Józio.

Moji tłōmaczyni: mamo/ mamulko, jo chca lulać/ pulać – pado mały Zeflik/ Zefek.

Wasze tłōmaczyni: mamo/ mamulko/ muti, jo chca/ chce mi sie lulać/ pulać/ siurać/ loć/ jscać – godo/ pado/ powiado mały/ malutki Juzio/ Josef/ Zefek/ Juzek/ Juzik

Dej pozōr tyż:  Rozbierymy godka na tajle

Dziecko powiy raczyj: lulać, pulać, a niy jscać, abo loć.

8. Skończył się gaz, dlatego gotuję obiad na kuchence elektrycznej.

Moji tłōmaczyni: skōńczōł sie gaz/ brakło gazu, beztōż warza ôbiod na kochrze.

Wasze ôdpowiedzi: skōńczōł sie gaz/ goz/ brakło gazu, skuli tego/ skirz tego/ bezto/ beztōż warza

/ gotuja ôbiod na kochrze/ kuchynce elektrycznej.

9. Kończą się wakacje, więc uczniowie zaczynają wyjmować tornistry z szaf.

Moji tłōmaczyni: kōńczōm sie feryje, tōż szkolorze zaczynajōm wyciōngać pukeltasze ze szrankōw.

Wasze ôdpowiedzi: kōńczōm sie ferie/ feryje/ wakacje, tōż/ beztōż/ skuli tego ucznie/ szkolorze zaczynajōm wyciōngać/ wyjmnować/ wyrażować tasze/ pukeltasze ze szrankōw/ z szaf.

10. Martynka znalazła w ogrodzie małego ptaszka, prawdopodobnie małą srokę.

Moji tłōmaczyni: Martynka znodła na zegrodzie małego ptoszka, chyba/ możno mało stroka.

Wasze ôdpowiedzi: Martynka/ Martinka znodła/ znalozła we ôgrodzie/ na zegrodzie/ na zegrōdce bezmała/ podobno/ prawdopodobnie/ chyba/ możno mało sroka/ stroka.

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza